Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2017/2018

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

· Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

· Budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,

· Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Założenia na rok szkolny 2017/2018

· Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

· Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska (wolontariat, akcje charytatywne);

· Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym (budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji);

· Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;

· Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,

· Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;

· Rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,

· Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;

· Przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu;

· Wpajanie uczniom konieczności stosowania w życiu codziennym zasad kultury słowa
i kultury osobistej;

· Dbanie o bezpieczeństwo w szkole, o mienie szkolne i dobre imię szkoły.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018 tworzą:

Igor Mirewicz - przewodniczący

Gabriela Maj– zastępca przewodniczącego

Oliwia Budek- skarbnik , sekretarz

Opiekunowie :

mgr Beata Milc

mgr Sabina Dudzik

mgr Agnieszka Porębska

Prace w ciągu roku szkolnego:

Samorząd Uczniowski:

  • współpracuje z Dyrekcją, wychowawcami klas, biblioteką, pedagogiem oraz świetlicą, poprzez pomoc w realizacji Programu Wychowawczego oraz Profilaktycznego;
  • współpracuje z samorządami klasowymi i czuwa nad realizacją zadań (kontrola dekoracji sal, ocenianie prac konkursowych);
  • współpracuje ze świetlicą szkolną w celu szerzenia wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych i pomocy przy pracy z najmłodszymi dziećmi w szkole;

· organizuje zebrania z przewodniczącymi klas i ustala zadania;

· prowadzi gazetki ścienne samorządu uczniowskiego na korytarzu II piętra;

· uruchamia zakładkę na stronie Internetowej Szkoły;

· bierze udział w akcjach charytatywnych;

· rozwija w uczniach chęć dobrowolnej pomocy – akcje charytatywne i wolontariat.

· pomaga w organizacji uroczystości szkolnych i przedsięwzięć szkoły (wyposażenie kącika ciszy na II piętrze);

· udział w projekcie „Nasza szkoła strefą ciszy”;

· organizuje dyskoteki szkolne oraz pokazy talentów (harmonogram uzgodniony
z Dyrektorem) ;

· organizuje kiermasze i zbiórki, np. na schronisko dla zwierząt lub kiermasz bożonarodzeniowy ;

· zorganizowanie muzycznych przerw w I i II półroczu;

· czuwa nad uczniami , pomagając dyżurować na przerwach oraz stoi na straży przestrzegania regulaminu szkolnego.

Współpraca z :

· Urząd Rady Miasta i Gminy Skawina

· Fundacja Dar Serca

· Grono Pedagogiczne

· Świetlica szkolna

· Panie pedagog

· Inne

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

· Ślubowanie klas I

· Obchody Narodowego Święta Niepodległości

· Święto Patrona Szkoły

· Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

· Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie ewentualne zmiany w planie pracy.

BLOK JESIENNY

wrzesień – październik – listopad :

ZAWIROWAL SWIAT TYSIACEM BARW

WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1. Ustalenie zadań i przydział funkcji Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd Uczniowski, opiekunowie

I tydzień września

2.Zebranie pomysłów dotyczących pracy samorządu w bieżącym roku szkolnym
i opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego.

opiekunowie, SU

II tydzień września

3. Nie pal przy mnie proszę! – akcja plakatowa skierowana przez dzieci do rodziców.

SU, klasy 4-6, wychowawcy

wrzesień - listopad

4. Konkurs na najładniej udekorowaną
i zadbaną klasę.

SU, przewodniczący klas 4-6, opiekunowie sal

cały rok

5. Promowanie zdrowego żywienia wśród uczniów drugiego etapu edukacyjnego oraz dbałości o środowisko naturalne poprzez zbiórkę surowców wtórnych i segregacje odpadów.

SU, klasy 4-6,

cały rok

6. Szkolny projekt „Nasza szkoła strefą ciszy” (Elektroniczne Ucho na korytarzach szkolnych):

a) Loteria fantowa

b) Sprzedaż cegiełek na rzecz stworzenia Kącika Ciszy na II piętrze

c) Muzyczne przerwy

SU, klasy 4-6, opiekunowie SU, wychowawcy klas

cały rok

październik

listopad

listopad (22 i 23 – dni otwarte)

druga połowa października do końca roku szkolnego

7. Żółty, pomarańcz, czerwień, brąz – witamy jesień w jej barwach – dzień kolorowego stroju w SP nr 1

SU, klasy 4-6,

III tydzień września

8. Loteria fantowa – zbiórka pieniędzy wśród uczniów i nauczycieli na wyposażenie kącika ciszy na II piętrze.

SU, opiekunowie

wrzesień/
październik

9. Apel roboczy: przypomnienie regulaminu zachowania na przerwach i przedstawienie regulaminu przyznawania „Wizytówki Szkoły”.

opiekunowie SU

IV tydzień września

10. Ślubowanie klas I.

SU

październik

11. Kartki z życzeniami dla Dyrekcji, nauczycieli naszej szkoły i emerytowanych pracowników.

SU,
opiekunowie

połowa października

12. „Uczeń z pasją” – pokaz talentów uczniów szkoły (bilety wstępu jako cegiełki)

SU, przewodniczący klas 4-6,

opiekunowie

październik

13. „Poczytamy Wam” – akcja czytelnicza
dla uczniów klas 4-7.

SU, opiekunowie, przewodniczący klas

ok. 20 października

przez cały rok szkolny co dwa miesiące

14. Święto Zmarłych i Święto Niepodległości – opiekujemy się miejscami pamięci narodowej
w naszym mieście.

Wychowawcy klas 4-6

I i II tydzień listopada

15. Apel z okazji Święta Niepodległości.

SU

10 -15 listopada

16. Dyskoteka ANDRZEJKOWA.

SU,

opiekunowie

III tydzień listopada

17. „Twoja pomoc jest cenna” – lista uczniów zdolnych, chętnych do pomocy koleżeńskiej swoim rówieśnikom (wolontariat).

opiekunowie , SU

cały rok

18. „Pomagać to nie wstyd” – wprowadzenie wolontariatu na świetlicy szkolnej i I piętrze:

- pomoc przy rozdawaniu obiadów,

- dyżurni porządkowi na korytarzach szkolnych jako pomoc dla dyżurujących nauczycieli,

- organizowanie zabaw wyciszających na I piętrze,

SU, opiekunowie

cały rok

19. Wolontariat w klasach siódmych:

Akcja : Starsi Młodszym – przeprowadzenie zajęć pokazowych przez uczniów klasy siódmej dla uczniów klasy „O”

SU, opiekunowie

październik, listopad

20. Podejmowanie ewentualnych zadań nieplanowanych

SU,

opiekunowie

według potrzeb

BLOK ZIMOWY

GRUDZIEŃ– STYCZEŃ – Luty :

Zimowy Zawrót Glowy

GRUDZIEŃ, STYCZEŃ, LUTY

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1. Mikołajki w klasach.

Przewodniczący klas 4-6, wychowawcy klas

I tydzień grudnia

2. Świąteczne życzenia dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i pracowników szkoły.

SU,
opiekunowie

grudzień

3. Kartki z życzeniami dla emerytowanych pracowników naszej szkoły.

SU,
opiekunowie

grudzień

4. „Magia Świąt” – konkurs na najładniejszy wystrój Sali lekcyjnej.

SU, przewodniczący klas 4-6,
wychowawcy klas

grudzień

5. Finał zbiórki pieniędzy na rzecz „Adopcji na odległość dziecka afrykańskiego”

SU

opiekunowie

grudzień

6. „Jedno małe miejsce przy stole” – Szkolny Konkurs Kolęd +Wigilie klasowe.

SU,
wychowawcy klas

22 grudnia

7. Wigilijne opowieści – akcja czytelnicza dla klas 4-7.

SU, opiekunowie, przewodniczący klas

22 grudnia

8. W kolorach zimy – dzień kolorowego stroju w SP nr 1

SU,
opiekunowie

styczeń

9. Udział uczniów w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – serduszka

SU,
opiekunowie

I tydzień stycznia

10. Zdrowo jem, więcej wiem – klasowe stoiska ze zdrową żywnością podczas dnia otwartego. (Zbiórka pieniędzy na kącik ciszy)

SU, przewodniczący klas 4-6,

opiekunowie

styczeń

11. Apel roboczy podsumowujący pracę w I półroczu.

SU

styczeń

12. Bal przebierańców w starym stylu.

SU

styczeń

13. Nasza Szkoła Strefą Ciszy – Kiermasz Książki przeczytanej.

SU

styczeń

14. Rozkochana szkoła - Poczta walentynkowa
i dekoracja szkoły.

SU

luty

15. Apel z okazji Święta Patrona.

SU,
opiekunowie

luty

16. „Palenie zabija”- klasowe gazetki poświecone szkodliwości nałogu na życie młodego człowieka.

SU,
opiekunowie, wychowawcy

luty

17.Podejmowanie ewentualnych zadań nieplanowanych.

SU

opiekunowie

według potrzeb

BLOK WIOSENNY

MARZEC– KWIECIEŃ -MAJ:

Wiosna, wiosna – wiosna ach to ty…

MARZEC, kwiecień, MAJ

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1. „Wiosenny zawrót głowy” – konkurs na wiosenny wystrój klas.

SU,
przewodniczący klas

marzec

2. Wiosna, wiosna - wiosna ach to ty… - 1 dzień wiosny, dniem kolorowego stroju i zdrowego odżywiania.

SU,
przewodniczący klas

21 marca

4. Wielkanocne kartki świąteczne dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły.

SU

kwiecień

5. „Nie pal, nie pij, zdrowo żyj” – akcja plakatowa i działania profilaktyczne przeciwdziałające nałogom.

SU, klasy 4-6, opiekunowie SU, wychowawcy klas

marzec - maj

6. Nasza Szkoła Strefą Ciszy – GOŚCIE – prelekcja o szkodliwości hałasu

- plebiscyt pomysłów na spędzanie przerwy bez hałasu – akcja plakatowa

SU,
opiekunowie

kwiecień

7. „Mam Talent” – wielki pokaz talentów cz.2.

SU, klasy 4-6, wychowawcy

kwiecień / maj

8. Wolontariat klas siódmych – zajęcia pokazowe
w przedszkolu nr 2

SU,
opiekunowie

7. Apel poświęcony Konstytucji 3 Maja.

SU

początek maja

8. Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego.

SU,
opiekunowie

maj

9. „Chodź zabiorę Cię do świata książki” – akcja czytelnicza dla uczniów klas 4-7.

SU, opiekunowie, chętni uczniowie
i nauczyciele

maj

10. Podejmowanie ewentualnych zadań nieplanowanych.

SU

opiekunowie

według potrzeb

BLOK LETNI

Czerwiec

Kolorowe lato

czerwiec

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1. Dzień Dziecka w naszej szkole – turniej sportowy „ Aktywnie po zdrowie”.

SU + nauczyciele wf.

22 czerwca

2. Apel roboczy – podsumowanie pracy w II półroczu, rozstrzygnięcie konkursu „KLASA NA MEDAL”.

SU,
opiekunowie

czerwiec

3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego – zaprzysiężenie nowego Samorządu Uczniowskiego.

SU,
opiekunowie

20 czerwca

4. Podejmowanie ewentualnych zadań nieplanowanych.

SU

czerwiec

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax. 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl