Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

Nasi prymusi

W naszej szkole w każdym roku szkolnym wybiera się jednego bądź więcej Prymusów Szkoły. Warunki otrzymania tego zaszczytnego tytułu określa Regulamin przyznawania tytułu "Prymus Szkoły"

Jak dotąd otrzymali go następujący uczniowie:

W roku szkolnym 2014/2015:
Julia Szwagierczak
Konrad Węglarz

W roku szkolnym 2013/2014:
Magdalena Rybarczyk

W roku szkolnym 2012/2013:
Błażej Mioduszewski

W roku szkolnym 2011/2012:
Barbara Chojnacka
Anna Sekuła

W roku szkolnym 2010/2011:
Aleksandra Sobesto

W roku szkolnym 2009/2010:
Aleksandra Nowotny

W roku szkolnym 2008/2009:
Natalia Lelek

W roku szkolnym 2007/2008:
Konrad Gruca

W roku szkolnym 2006/2007:
Patrycja Bojdak , kl. VIa

W roku szkolnym 2005/2006:
Joanna Jagodzińska , kl. VIb
Renata Krakowiak, kl. VId

W roku szkolnym 2004/2005:
Piotr Tomczyk, kl. VIc

W roku szkolnym 2003/2004:
Adam Sroka, kl. VIb

W roku szkolnym 2002/2003:
Magdalena Madeja, kl.VIc

W roku szkolnym 2001/2002:
Radomir Pachytel, kl.VIb

W roku szkolnym 2000/2001:
Dominika Józefczyk, kl.VIb


W roku szkolnym 1999/2000:
Iwona Bisaga, kl.VIa
Natalia Dudek, kl.VIIId

W roku szkolnym 1998/1999:
Magdalena Czyżowska, kl.VIb

 

 

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA TYTUŁU "PRYMUS SZKOŁY"

1. Tytuł "Prymus Szkoły" przyznaje dyrektor szkoły,

2. Tytuł "Prymus Szkoły" otrzymać może uczeń, który ukończy szkołę podstawową oraz

(a) w zakresie dydaktyki:

 • osiąga wysokie wyniki w nauce:
 • w kl. IV - VI co najmniej 2 - 3 oceny celujące, pozostałe oceny bardzo dobre
 • bierze udział (osiąga sukcesy) w konkursach, olimpiadach szkolnych i poza szkolnych

(b) zachowanie

 • bardzo wysoka kultura osobista w szkole i poza nią
 • godnie reprezentuje szkołę w środowisku
 • w pełni przestrzega zarządzeń wewnętrznego regulaminu szkoły
 • spełnia wymogi na ocenę wzorową w kl. I - VI

3. Kandydatury uczniów spełniających powyższe warunki podają i motywują wychowawcy klas VI

4. O przyznaniu tytułu "Prymus Szkoły" rozstrzyga "kapituła" w składzie:

 • przewodniczący KWK: Anna Nakoneczny
 • członkowie: p. Justyna Kiwak, p. Zbigniew Gruca, p. Grażyna Stażyk

5. Proponowane nagrody:

 • wpis do tablicy pamiątkowej
 • puchar i dyplom
 • nagroda książkowa

Magdalena Czyżowska

klasa VIb
Prymus Szkoły w roku szkolnym 1998/1999

Z pięciu przedmiotów tj.: biologii, geografii, techniki, plastyki i wychowania fizycznego otrzymała oceny celujące. Uczennicę cechuje wysoka kultura osobista, jest ona przykładem i wzorem dla swoich koleżanek i kolegów. Bardzo chętnie służy pomocą innym. Jest dobrą organizatorką
i twórczynią ciekawych pomysłów. Wyróżnia się również dużą aktywnością na terenie klasy
i szkoły.

Uczennica uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych. Uczęszczała na zajęcia do Domu Kultury "Sokół". Była aktywnym członkiem otrzymując nagrody i wyróżnienia:

a) plastyczne:

"Śladami Jana Pawła II"
"100 lat w kioskach Ruchu"
"Ilustracje do utworów Adama Mickiewicza"
"Czarowny świat krakowskiej legendy"
"Prem" - ilustracje - I miejsce
"Papież w Polsce"
"Logo miast partnerskich"

b) z języka polskiego:

"Najpiękniejszy wiersz miłosny"
Utwory Adama Mickiewicza" - recytacja
"Proza i poezja" - recytacja
twórczość W.Szymborskiej - recytacja
wiersz "Kraków" - własna twórczość.

Uczennica efektywnie uczestniczyła w zawodach sportowych zorganizowanych przez szkołę (piłka siatkowa, sztafeta, biegi przełajowe).

Magda Czyżowska to wzór uczennicy.

Iwona Bisaga

klasa VIa
Prymus Szkoły w roku szkolnym 1999/2000

Przez cały okres nauki osiągała bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen z klas I-VI wynosi 5,21).

W klasie VI otrzymała oceny celujące z sześciu przedmiotów, tj. języka polskiego, sztuki, języka angielskiego, przyrody, techniki i wychowania fizycznego.

Również pod względem zachowania jest wzorem godnym naśladowania - cechuje ją wysoka kultura osobista i odpowiedzialność. Chętnie służy pomocą koleżankom i kolegom.

Przez cały okres nauki wyróżniała się aktywnością na rzecz klasy i szkoły. Pełniła różne funkcje w samorządzie klasowym, między innymi była jego przewodniczącą.

Uczęszczała na zajęcia pozalekcyjne m.in. sportowe i w tej dziedzinie osiągnęła sukcesy.
Swoje zainteresowania rozwijała również w zajęciach kółka muzycznego i komputerowego.

Iwona Bisaga stanowi przykład godny naśladowania.

Natalia Dudek

klasa VIIId
Prymus Szkoły w roku szkolnym 1999/2000

Przez cały czas edukacji szkolnej osiągała bardzo dobre i celujące wyniki w nauce (średnia ocen z klasy I-VIII wynosi 5,38). W klasie VIII otrzymała trzy oceny celujące: z matematyki, fizyki i geografii.

Uczennicę cechuje wysoka kultura osobista, poczucie odpowiedzialności. Jest bardzo koleżeńska, lubiana w gronie rówieśników, zawsze służy pomocą innym.
Sprawdza się również jako inicjator i organizator różnorodnych prac na rzecz klasy i szkoły. Zawsze aktywna społecznie, ambitna, systematyczna i konsekwentna w działaniu.

Dużą aktywnością wyróżnia się także na zajęciach kółka fizycznego i matematycznego. Została finalistką wojewódzkiego etapu Konkursu Matematycznego. Wzięła udział w rejonowym etapie Konkursu Fizycznego.

Uczennica uczestniczyła w przygotowaniu "Jasełek 2000" i wzięła w nich udział.

Natalia Dudek stanowi przykład wzorowej uczennicy.

Dominika Józefczyk

klasa VIb
Prymus Szkoły w roku szkolnym 2000/2001

Przez cały okres nauki osiągnęła wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z klas od I do VI wynosiła 5,4). W klasie VI otrzymała trzy oceny celujące: z języka angielskiego, historii i informatyki.

Podejmowała i wzorowo wypełniała dodatkowe prace na rzecz szkoły. Pełniła różne funkcje w samorządzie klasowym. Była przewodniczącą samorządu szkolnego. Również pod względem zachowania jest wzorem godnym naśladowania. Cechuje ją wysoka kultura osobista, wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest odpowiedzialna, chętnie służy pomocą koleżankom i kolegom.

Reprezentowała klasę i szkołę w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, konkursach i zawodach.

Była inicjatorką organizowania "przerw ekologicznych"
Zajęła I miejsce w szkolnym turnieju matematycznym klas VI
Zdobyła pierwsze miejsce w szkolnym konkursie "Wiedzy o Skawinie" oraz reprezentowała szkołę w tym konkursie na szczeblu gminy.

Dominika Józefczyk stanowi przykład godny naśladowania

Radomir Pachytel

klasa VIb
Prymus Szkoły w roku szkolnym 2001/2002

W ciągu sześcioletniego okresu edukacji osiągał wysokie wyniki w nauce (średnia ocen
z klas I-VI wynosiła 5,8). W klasie VI uzyskał oceny celujące ze wszystkich przedmiotów.

Ucznia cechuje kultura osobista, poczucie odpowiedzialności i zdyscyplinowanie.
Jest koleżeński i otwarty na potrzeby innych. Radomir to inicjator prac na rzecz klasy i szkoły. Solidny, ambitny, aktywny i systematyczny.

Reprezentował klasę i szkołę w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, knkursach i zawodach:

 • III miejsce w XLV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
 • II miejsce w VII Krakowskim Turnieju Wiedzy o Mitologii i Antyku w kategorii konkursu recytatorskiego
 • I miejsce w VIII Krakowskim Turnieju Wiedzy o Mitologii i Antyku w kategorii konkursu recytatorskiego
 • I miejsce w międzyszkolnym konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Gimnazjum Katolickie w Skawinie
 • II miejsce w gminnym konkursie matematycznym
 • uczestniczył w konkursach: języka angielskiego, ortograficznym, historycznym
 • brał udział w zawodach sportowych (piłka nożna to jego hobby).

Radomir Pachytel stanowi przykład godny naśladowania.

Magdalena Madeja

klasa VIc
Prymus Szkoły w roku szkolnym 2002/2003

Wzorowa uczennica, przez cały okres nauki szkolnej uzyskiwała bardzo wysokie wyniki nauczania:

w kl. IV - średnia ocen 5.45
w kl. V - średnia ocen 5.60
w kl. VI - średnia ocen 6.00

Magdalena wykazywała się dużą aktywnością w pracy na rzecz szkoły i klasy:

 • godnie reprezentowała społeczność uczniowską na forum szkoły, miasta i gminy,
 • wzorowo pełniła obowiązki przewodniczącej Samorządu Szkolnego,
 • prowadziła apele i uroczystkości szkolne,
 • współorganizowała wiele akcji i imprez na terenie szkoły, n.p akcja "Cegiełka", dyskoteki dla kl. IV-VI.

Uczennica wzięła udział w wielu konkursach przedmiotowych (i innych) szkolnych
i pozaszkolnych.

 • I miejsce w Gminnym Konkursie o tytuł "Mistrza Ortografii 2003",
 • III miejsce w I Gminnym Konkursie Historycznym: "Kształtowanie się państwa polskiego za pierwszych Pistów",
 • III miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim: "Proza i poezja antyku" (organizator: Dom Kultury "Podgórze" w Krakowie".

Magdalena Madeja stanowi przykład wzorowej uczennicy.

Adam Sroka

klasa VIb
Prymus Szkoły w roku szkolnym 2003/2004

W ciągu sześcioletniego okresu edukacji osiągnął wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z klas IV - VI wynosiła 5,4)

Adama cechuje kultura osobista, poczucie odpowiedzialności i zdyscyplinowanie.
Jest prawdomówny, tolerancyjny i koleżeński. Z dużym zaangażowaniem pracował na rzecz klasy i szkoły. W klasie VI aktywnie pracował w Samorządzie Szkolnym wchodząc w skład pocztu sztandarowego.

Osiągnięcia ucznia na szczeblu gminnym i powiatowym:

 • I miejsce w stylu klasycznym w Szkolnych Igrzyskach w Pływaniu
 • I miejsce w stylu klasycznym chłopców w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu
 • I miejsce w stylu klasycznym w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu
 • II miejsce w Slalomie Gigancie o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

Adam Sroka stanowi przykład godny naśladowania.

Piotr Tomczyk

Jest absolwentem klasy VIc.
W roku szkolnym 2004/2005 został prymusem szkoły.

W ciągu sześcioletniego okresu edukacji osiągał wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z klas IV-VI wyniosła 5,6). W klasie szóstej uzyskał oceny celujące ze wszystkich przedmiotów.

Piotra cechuje wysoka kultura osobista, poczucie odpowiedzialności i zdyscyplinowanie. Jest prawdomówny, tolerancyjny, koleżenski, solidarny. Z dużym zaangażowaniem pracował na rzecz klasy i szkoły.

Piotr wziął udział w wielu konkursach przedmiotowych szkolnych i poza szkolnych:

 • wyróżnienie w Miedzyszkolnym Konkursie Regionalnym "Tam moja Ojczyzna, gdzie moje korzenie" (2003 r.)
 • III miejsce w gminnych eliminacjach do XLVIII Ogolnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (2003 r.)
 • wyróznienie w przeglądzie Jasełek za rolę Heroda (2004 r.)
 • wyróżnienie w konkursie "Jadwiga w sercu Polski" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Rzozowie w kategorii strojów średniowiecznych (2004 r.)
 • drużynowo III miejsce w koszykówce klas VI na szczeblu gminy (2005 r.)

Co roku uczestniczył w przygotowaniu Jasełek i brał w nich udział.

Piotr Tomczyk stanowi przykład godny naśladowania.

Joanna Jagodzińska
Jest absolwentką klasy VI b. 
W roku szkolnym 2005/2006 została "Prymusem szkoły".

W ciągu sześcioletniego okresu edukacji osiągała wysokie wyniki w nauce:
- w klasie IV średnia ocen - 5,2
- w klasie V średnia ocen - 5,2
- w klasie VI średnia ocen - 5,7

Joannę cechuje wysoka kultura osobista, poczucie odpowiedzialności i zdyscyplinowanie. Jest prawdomówna koleżeńska, tolerancyjna, i niezwykle solidna. Z dużym zaangażowaniem pracowała na rzecz klasy i szkoły.

Joanna brała udział i osiągała sukcesy w wielu szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych:
- I miejsce w konkursie "Jesteśmy autorami baśni"
- II miejsce w IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Regionalnego "Tradycje Wielkanocne w Gminie Skawina"
- I miejsce w konkursie poetyckim "Kolorowa dłoń"
- wyróżnienie w konkursie recytatorskim "Idź i głoś do tego ludu."
- wyróżnienie w konkursie recytatorskim "Poezja i proza antyku"
- I miejsce w konkursie "Przyrodnik roku 2005/2006"
- wyróżnienie w konkursie plastycznym "Świat dysku"

Joanna Jagodzińska stanowi przykład godny naśladowania.

Renata Krakowiak
Jest absolwentką klasy VI d.
W roku szkolnym 2005/2006 została "Prymusem szkoły".

Wzorowa uczennica przez cały okres nauki szkolnej uzyskiwała bardzo wysokie wyniki nauczania:
- w klasie IV średnia ocen - 5,3
- w klasie V średnia ocen - 5,4
- w klasie VI średnia ocen - 5,4

Renatę cechuje wysoka kultura osobista, poczucie odpowiedzialności i zdyscyplinowanie. Jest koleżeńska, prawdomówna, tolerancyjna i solidna. Godnie reprezentowała społeczność uczniowską. Z dużym zaangażowaniem pracowała na rzecz klasy i szkoły. Renata brała udział w wielu konkursach, głównie plastycznych, szkolnych i pozaszkolnych otrzymując wyróżnienia i nagrody.

Renata Krakowiak stanowi przykład godny naśladowania.

Patrycja Bojdak

Jest absolwentką klasy VI a.
W roku szkolnym 2006/2007 została "Prymusem szkoły".

W ciągu sześcioletniego okresu edukacji osiągała wysokie wyniki w nauce:

 • klasa IV - średnia ocen 5,6, zachowanie wzorowe,
 • klasa V - średnia ocen 5,6, zachowanie wzorowe,
 • klasa VI - średnia ocen 5,6, zachowanie wzorowe.

Patrycja to uczennica wyjątkowo sumienna, pilna i pracowita. Charakteryzuje ją wysoka kultura osobista, szacunek do rówieśników, poczucie odpowiedzialności i zdyscyplinowanie. Jest prawdomówna, koleżeńska, tolerancyjna i niezwykle solidna. Jest uczennicą wyjątkową, o bogatej osobowości oraz osobą skromną i pogodną.

Patrycja reprezentowała godnie szkołę i osiągała sukcesy w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych:

 • Finalistka Małopolskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego,
 • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego JERSZ Łowca Talentów,
 • 16 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego "Mix 2007",
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego ALBUS 2006,
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego "English Ace 2007".

Patrycja Bojdak stanowi przykład godny naśladowania.

Konrad Gruca

otrzymał tytuł "Prymusa Szkoły" w roku szkolnym 2007/2008.

Konrad cały czas nauki w Szkole maksymalnie wykorzystywał dla własnego rozwoju osiągając bardzo wysokie wyniki nauczania i zachowania:

Klasa IV uzyskał średnią ocen 5,4 i zachowanie wzorowe,
Klasa V uzyskał średnią ocen 5,4 i zachowanie wzorowe,
Klasa VI uzyskał średnią ocen 5,7 i zachowanie wzorowe.

Konrad wyróżnia się nawet wśród innych uczniów o wzorowym zachowaniu wyjątkową kulturą osobistą, sumiennym podejściem do obowiązku szkolnego, dużą aktywnością społeczną dla klasy i szkoły. Jest szczególnie uzdolniony z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Konrada bardzo pasjonują zmagania konkursowe i związana z nimi samodzielna praca, której celem jest poszerzanie własnych horyzontów wiedzy. Chłopiec odnosił sukcesy w wielu konkursach, ale spektakularny sukces odniósł w Małopolskim Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym w bieżącym roku szkolnym. Konrad odnosił również znaczące sukcesy w zawodach sportowych w różnych dyscyplinach sportu. Mimo młodego wieku Konrada cechuje wyjątkowo dojrzałe spojrzenie w przyszłość, co nie przeszkadza mu być chłopcem wesołym i koleżeńskim.

Osiągnięcia Konrada:
 
naukowe
1. Laureat I stopnia VI Małopolskiego Konkursu Matematyczno- Przyrodniczym w roku szkolnym 2007/2008.
2. I miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym dla SP w roku szkolnym 2006/2007.
3. III lokata w Alfiku Matematycznym w roku szkolnym 2006/2007
4. Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" w roku szkolnym 2006/2007.
5. II miejsce w V Konkursie Przyrodniczym dla SP Miasta i Gminy Skawina w roku szkolnym 2006/2007.
6. III miejsce w VI Konkursie Przyrodniczym dla SP Miasta i Gminy Skawina w roku szkolnym 2007/2008.
 
sportowe
1. I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym.
2. III miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Koszykówce

Natalia Lelek

otrzymała tytuł "Prymusa Szkoły" w roku szkolnym 2008/2009.

W ciągu sześcioletniego okresu edukacji osiągała wysokie wyniki w nauce:
klasa IV - średnia ocen 5,7 i zachowanie wzorowe,
klasa V - średnia ocen 5,9 i zachowanie wzorowe,
klasa VI - średnia ocen 6,0 i zachowanie wzorowe.

Uczennicę cechuje wysoka kultura osobista, poczucie odpowiedzialności i zdyscyplinowanie. Jest prawdomówna, tolerancyjna, koleżeńska i otwarta na potrzeby innych.
Natalia to inicjatorka prac na rzec klasy i szkoły. Solidna, ambitna, aktywna i systematyczna.

Reprezentowała klasę i szkołę w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, konkursach i zawodach zajmując:
˘ I miejsce w Gminnym Konkursie Przyrodniczym,
˘ I miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym,
˘ II miejsce w Konkursie Omnibus SKOK Jaworzno,
˘ II miejsce w Konkursie Autor Bliski Memu Sercu zorganizowanym przez Gimnazjum Katolickie w Skawinie,
˘ I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt,
˘ II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt,
˘ uczestniczyła w konkursach: języka angielskiego, matematycznym, historycznym.

Godnie i wzorowo pełniła funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

Natalia Lelek stanowi przykład godny naśladowania.

Aleksandra Nowotny

Jest absolwentką klasy VI b.
W roku szkolnym 2009/2010 została "Prymusem szkoły".

Przez cały okres nauki szkolnej osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z klas IV-VI wyniosła 5,6):

 • klasa IV - średnia ocen 5,5 i zachowanie wzorowe,
 • klasa V - średnia ocen 5,4 i zachowanie wzorowe,
 • klasa VI - średnia ocen 5,8 i zachowanie wzorowe.

Uczennicę cechuje wysoka kultura osobista, poczucie odpowiedzialności i zdyscyplinowanie. Jest prawdomówna, tolerancyjna, koleżeńska i otwarta na potrzeby innych. Aleksandra to inicjatorka prac na rzecz klasy i szkoły. Solidna, ambitna, aktywna i systematyczna.

Reprezentowała klasę i szkołę w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, konkursach i zawodach zajmując:

 • II miejsce w Gminnej Olimpiadzie Języka Angielskiego,
 • Wyróżnienie w Konkursie Polonistycznym dla Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Skawina,
 • I miejsce w kategorii klas VI w Alfiku Humanistycznym,
 • II miejsce drużynowo w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt.

Godnie i wzorowo pełniła funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

Aleksandra Nowotny stanowi przykład godny naśladowania.

Aleksandra Sobesto

Jest absolwentką klasy VI b.
W roku szkolnym 2010/2011 została „Prymusem szkoły”.

Przez cały okres nauki szkolnej osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z klas IV-VI wyniosła 5,6; zachowanie wzorowe):

 • klasa IV –średnia ocen 5,4,
 • klasa V –średnia ocen 5,6,
 • klasa VI –średnia ocen 5,8.

Uczennicę cechuje nienaganna kultura osobista, takt i ogromne poczucie odpowiedzialności. Jest osobą pomysłową, kreatywną. Wykazuje się ogromną inicjatywą, jest doskonałym organizatorem i pomysłodawcą wielu imprez i akcji szkolnych. Skupia wokół siebie szerokie grono osób chętnych do pomocy. Aleksandra jest uczennicą ambitną, systematyczną i pracowitą, ale przede wszystkim osobą, na której można zawsze polegać.

Reprezentowała szkołę także na wszelkiego rodzaju konkursach i imprezach zajmując:

 • I miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Skawinie dla Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Skawina,
 • I miejsce w międzynarodowym konkursie na logo projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”,
 • II miejsce w całorocznym szkolnym konkursie przyrodniczym „Przyrodnik roku”,
 • IV miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w drużynowej koszykówce dziewcząt,
 • VI miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym „Woda źródłem życia” dla uczniów szkół podstawowych,
 • udział w Gminnej Olimpiadzie Języka Angielskiego oraz Małopolskich Konkursach: Matematycznym, Religijnym i Przyrodniczym.

Godnie pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Aleksandra Sobesto stanowi przykład godny naśladowania.

Barbara Chojnacka

Jest absolwentką klasy VI a.

W roku szkolnym 2011/2012

została „Prymusem szkoły”.

Przez cały okres nauki szkolnej osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce
(średnia ocen z klas IV-VI wyniosła 5,66; zachowanie wzorowe):

klasa IV – średnia ocen 5,55,

klasa V – średnia ocen 5,60,

klasa VI – średnia ocen 5,82.

Wynik punktowy ze sprawdzianu klas VI – 37 punktów.

Barbara to inicjatorka wielu dodatkowych prac na rzecz klasy i szkoły. Uczennica jest solidna i systematyczna. Bardzo ambitna, wzorowo wywiązująca się z powierzonych jej obowiązków. Uczennicę cechuje wysoka kultura słowa oraz bardzo wysoka kultura bycia we wszystkich sytuacjach na terenie szkoły i poza nią. Jest prawdomówna, tolerancyjna i koleżeńska. Z dużym zaangażowaniem pracowała na rzecz klasy i szkoły będąc w każdym roku członkiem samorządu klasowego, w tym przez trzy lata przewodniczącą klasy. W klasie VI aktywnie pracowała w Samorządzie Szklonym. Godnie reprezentowała szkołę w czasie różnych uroczystości, w których brały udział delegacje Samorządu.

Reprezentowała klasę i szkołę w imprezach szkolnych i pozaszkolnych oraz konkursach zajmując w roku szkolnym 2011/2012:

I miejsce w Konkursie Recytatorskim z okazji Dni Kultury Chrześcijańskiej,

I miejsce w całorocznym Konkursie Przyrodniczym „Przyrodnik Roku”,

II miejsce w gminie w Konkursie Historycznym „Rajd Kazimierza Wielkiego”.

Barbara Chojnacka stanowi przykład godny naśladowania.

Anna Sekuła

Jest absolwentką klasy VI c.

W roku szkolnym 2011/2012

została „Prymusem szkoły”.

Przez cały okres nauki szkolnej osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce
(średnia ocen z klas IV-VI wyniosła 5,66; zachowanie wzorowe):

klasa IV – średnia ocen 5,55,

klasa V – średnia ocen 5,60,

klasa VI – średnia ocen 5,82.

Wynik punktowy ze sprawdzianu klas VI – 30 punktów.

Ania to solidna, ambitna, aktywna i systematyczna uczennica, pracująca z dużym zaangażowaniem na rzecz klasy i szkoły. Jest wyjątkowo sumienna, pracowita i pilna. Dziewczynkę charakteryzuje wysoka kultura osobista, szacunek do rówieśników, poczucie odpowiedzialności i zdyscyplinowanie. Jest prawdomówna, tolerancyjna i koleżeńska.

Reprezentowała klasę i szkołę w imprezach szkolnych i pozaszkolnych oraz konkursach zajmując w roku szkolnym 2011/2012:

II miejsce w 57 Ogólnopolskim konkursie Recytatorskim w Eliminacjach Gminnych,

III miejsce w Małopolskim Konkursie na „Napisanie fraszki”

III miejsce w Małopolskim Konkursie Literackim „Lekkie jak piórka”,

II miejsce w „Gminnym Rajdzie Kazimierza”.

Anna Sekuła stanowi przykład godny naśladowania.

Błażej Mioduszewski

Jest absolwentem klasy VI b.

W roku szkolnym 2011/2012

został „Prymusem szkoły”.

Przez cały okres nauki szkolnej osiągał bardzo wysokie wyniki w nauce

(średnia ocen z klas I–VI wyniosła 5,6; zachowanie wzorowe).

klasa IV – 5,82

klasa V – 5,5

klasa VI – 5,45

Błażej to zdyscyplinowany, obowiązkowy, ambitny i pracowity uczeń. Jest życzliwy i koleżeński, przez wszystkich lubiany. Aktywny i twórczy, chętnie podejmuje się dodatkowych zadań na rzecz klasy i szkoły. Jest dobrym organizatorem, skupia wokół siebie szerokie grono osób chętnych do pomocy. Błażeja cechuje wysoka kultura osobista, takt i poczucie odpowiedzialności. Można na nim zawsze polegać.

Reprezentował z sukcesem klasę i szkołę w licznych konkursach i zawodach:

· bardzo wysoki wynik punktowy w rejonowym etapie Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego,

· laureat międzynarodowego konkursu matematycznego „Kangur” w roku szk. 2010/2011

· wyróżnienie w Kangurze Matematycznym w roku szk. 2011/2012 i 2012/2013

· wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Alfik” w roku szk. 2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013

· I miejsce w całorocznym konkursie matematycznym „Potyczki Matematyczne” w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013

· II miejsce w gminnym konkursie „Józef Haller i jego armia”.

Błażej ma na swoim koncie również liczne sukcesy sportowe:

· I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Indywidualnym Chłopców w Stylu Dowolnym

· I miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym

· I miejsce drużynowo w Powiatowych Zawodach Pływackich w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafecie

· VI miejsce drużynowo w Wojewódzkich Zawodach Pływackich w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafecie

Przez cały rok szkolny Błażej wzorowo pełnił funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i reprezentował szkołę w środowisku lokalnym. Postawa Błażeja Mioduszewskiego stanowi przykład godny naśladowania.

Magdalena Rybarczyk

Jest absolwentką klasy VI d.
W roku szkolnym 2013/2014
została „Prymusem szkoły”.

Przez cały okres nauki szkolnej osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z klas IV-VI wyniosła 5,71; zachowanie wzorowe):

 • klasa IV – średnia ocen 5,45,
 • klasa V – średnia ocen 5,80,
 • klasa VI – średnia ocen 5,90.

Wynik punktowy ze sprawdzianu klas VI – 38 punktów.

Uczennicę cechuje wysoka kultura osobista, szacunek do rówieśników, poczucie odpowiedzialności i zdyscyplinowania. Jest koleżeńska, tolerancyjna i otwarta na potrzeby innych. Chętnie podejmuje się dodatkowych zadań na rzecz klasy i szkoły. Aktywnie działała w Samorządzie Szkolnym jako Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Magdalena z sukcesem reprezentowała klasę i szkołę w konkursach i zawodach sportowych zajmując:

 • I miejsce drużynowo w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce dziewcząt,

 • III miejsce drużynowo w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt,
 • udział w Gminnej Olimpiadzie Języka Angielskiego, Gminnym Konkursie Polonistycznym oraz Małopolskich Konkursach: Humanistycznym i Przyrodniczym,
 • wyróżnienie w Gminnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej i Miastach Partnerskich Skawiny.

Magdalena Rybarczyk stanowi przykład godny naśladowania.

Julia Szwagierczak

Przez cały okres nauki szkolnej osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z klas IV-VI wyniosła 5,6; zachowanie wzorowe):

- klasa IV – średnia ocen 5,4,

- klasa V – średnia ocen 5,6,

- klasa VI – średnia ocen 5,9.

Wynik punktowy ze sprawdzianu klas VI:

część humanistyczna – 95%

część matematyczno-przyrodnicza – 100%

część językowa – 100%

Uczennicę cechuje kultura osobista, poczucie odpowiedzialności i zdyscyplinowanie. Jest prawdomówna, tolerancyjna, koleżeńska i otwarta na potrzeby innych. Julia to inicjatorka prac na rzecz klasy. Solidna, ambitna, aktywna i systematyczna.

Reprezentowała klasę i szkołę w szkolnych i pozaszkolnych konkursach:

 • I miejsce w VIII Gminnej Olimpiadzie Języka Angielskiego,
 • I miejsce w III Gminnym Konkursie Czytania w Języku Angielskim
 • „Read Loud Contest”,

 • wyróżnienie w Gminnym Konkursie o tytuł „Mistrza Ortografii”,
 • wyróżnienie w Gminnym Konkursie Matematycznym „Mistrz Matematyki”,
 • I miejsce w całorocznym szkolnym konkursie przyrodniczym.

Konrad Węglarz

Przez cały okres nauki szkolnej osiągał bardzo wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z klas IV-VI wyniosła 5,64; zachowanie wzorowe):

- klasa IV – średnia ocen 5,64,

- klasa V – średnia ocen 5,55,

- klasa VI – średnia ocen 5,73.

Wynik punktowy ze sprawdzianu klas VI:

część humanistyczna - 90%

część matematyczno – przyrodnicza – 95 %

część językowa – 98 %

Uczeń jest chłopcem ambitnym, pracowitym i sumiennym, a nauka i jej wyniki stanowią dla niego najważniejszą wartość. Konrad co roku brał udział w wielu konkursach na poziomie szkolnym i międzyszkolnym, angażował się w aktywności na rzecz klasy i szkoły.

Osiągnięcia:

– laureat wojewódzkiego konkursu plastyczno-językowego „Bohaterowie naszych książek i filmów w krajach europejskich”;

– zakwalifikowanie się do rejonowego etapu Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego;

– II miejsce w gminnym konkursie regionalnym „Skawina – Moja Mała Ojczyzna”.

– udział w Gminnym Konkursie Polonistycznym.

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 012 276 18 82, fax. 012 291 10 72