Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie
w okresie od 25 maja 2020r. do odwołania

 1. Zasady funkcjonowania szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej nr 1, który zawiera cele i zadania działalności szkoły, z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami.
 2. Funkcjonowanie szkoły w okresie pandemii oparte jest o wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna.
 3. Liczba dzieci w grupie uwzględnia ograniczenia wynikające z wytycznych GIS - 4 m2 na dziecko.
 4. Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko do szkoły przedkłada Regulamin wraz z załącznikami uzupełnione i potwierdzone podpisem.
 5. Świetlica szkoły funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.
 6. Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grup ograniczona zostanie do maksymalnie 12 osób.
 7. Szkoła do momentu powrotu do stacjonarnego funkcjonowania, prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I – III oraz konsultacje dla uczniów klas VIII, a od 1 czerwca 2020r. konsultacje dla uczniów klas IV – VII.
 8. Uczniowie korzystający z konsultacji przynoszą do szkoły podpisany przez rodziców/opiekunów Regulamin wraz z załącznikami.
 9. Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczne od 8.00 do 9.30 przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami dydaktyki od 9.30 do 11.30 oraz zajęcia opiekuńczo – wychowawcze od 11.30 do 17.00 przez nauczycieli świetlicy.
 10. Szkoła nie organizuje wyżywienia i dowozu uczniów.
 11. Rodzice/opiekunowie zapewniają wyżywienie i napoje (drugie śniadanie) w ilości wystarczającej na pobyt w szkole każdego dnia.
 12. Szkoła nie będzie organizowała wyjść poza teren szkoły. Zajęcia na zewnątrz mogą odbywać się tylko i wyłącznie na terenie szkoły (boisko szkolne).
 13. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 14. Dzieci przyprowadzają i odbierają osoby zdrowe.
 15. Rodzice/opiekunowie nie przyprowadzają dzieci do szkoły jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 16. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 17. Dziecko samodzielnie wchodzące na teren szkoły dezynfekuje dłonie przy wejściu.
 18. Rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły. Przekazanie/odbieranie dziecka następuje w przedsionku wejścia do szkoły po odkryciu ust i nosa (maseczki lub elementy zasłaniające usta i nos zostają zabrane przez rodziców).
 19. Rodzice i osoby upoważnione przez rodziców składają oświadczenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. a także oświadczenie, że nie będą rościć praw do odszkodowania w przypadku zachorowania dziecka.
 20. Wszelkie zmiany w stanie zdrowia dziecka zaobserwowane przez rodziców w domu przekazywane są niezwłocznie telefonicznie Dyrektorowi Szkoły (sms-em lub telefonicznie).
 21. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii, rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy (chyba, że szkoła posiada już taką wiedzę).
 22. Szkoła organizuje pomieszczenie do izolacji osoby (sala 25), u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę oraz fartuch biologiczny i wodoodporny, płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 23. Mierzenie temperatury ciała dzieci będzie dokonywane przez woźną przed wejściem do placówki Temperatura ciała na poziomie 37o C i wyższym uniemożliwia przyjęcie dziecka. Temperatura zapisywana jest na karcie odrębnej dla każdego dziecka.
 24. Dodatkowy pomiar temperatury dokonywany będzie w południe. Wystąpienie temperatury u dziecka skutkuje jego natychmiastową izolacją od grupy i wezwaniem rodziców do odbioru dziecka ze szkoły.
 25. Wystąpienie temperatury u dziecka skutkuje jego natychmiastową izolacją od grupy i wezwaniem rodziców do odbioru dziecka ze szkoły (telefonicznie i sms-em).
 26. Zabrania się wnoszenia i wynoszenia przedmiotów z placówki, w tym zabawek i innych zbędnych przedmiotów.
 27. Dziecko powinno wyposażone być we własne przybory szkolne i podręczniki zgodnie ze wskazaniami nauczycieli, nie przynosi do szkoły przedmiotów, które nie są pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi podczas zajęć.
 28. Pozostałe zasady funkcjonowania szkoły pozostają bez zmian.

 

Załączniki do Regulaminu: [Regulamin do pobrania]

 1. Załącznik nr 1: "Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące ryzyka zakażenia patogenami przenoszonymi drogą kropelkową".
 2. Załącznik nr 2: "Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie".
 3. Załącznik nr 3: " Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19".
 4. Załącznik nr 4: "Indywidualna tabela pomiarów temperatury ciała dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie".
 5. Załącznik nr 5: Telefony kontaktowe.

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl