Udział Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie w programach
i projektach edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

 

logo„Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie.

Program ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

 

logo„ORTOGRAFFITI” i „ORTOGRAFFITI z Bratkiem” (od r.szk.2010/2011) Program Edukacyjno-Terapeutyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji. Kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją. Dzięki niemu jest możliwe objęcie opieką każdego ucznia dyslektycznego, bez względu na możliwości szkoły czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. ORTOGRAFFITI z Bratkiem to program wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I-III. Program koncentruje się na dwóch zasadniczych obszarach: praca z dzieckiem i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.

 

logo„Cała Polska czyta dzieciom”– kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.

 

logo„Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Program realizowany był w oddziale przedszkolnym. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami i szkołami podstawowymi. Celem programu jest zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych; tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela; wprowadzenie dziecka w świat literatury; budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych; propagowanie praw dziecka; kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego; rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci; i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli; kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci; włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego; promocja przedszkola; rozwijanie współpracy między nauczycielami; kształcenie na odległość.

 

 

logo

„Trzymaj formę!”- program współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 

logo

Znamię! Znam je? – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry ...Program edukacyjny ,,Znamię! Znam je?” (rok szkolny 2020 /2021) realizowany jest w partnerstwie z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz pod merytorycznym patronatem Koła Naukowego Onkoma. Projekt kierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych. Celem jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka.

 

logo

BIEG PO ZDROWIE” opracowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

 

 

 

logo

Projekt edukacyjny stworzony przez Fundację Uniwersytet Dzieci - Lekcje z klasą. Celem zajęć jest kreatywny rozwój najmłodszych oraz inspirowanie nauczycieli do prowadzenia ciekawych lekcji z różnych dziedzin. Dzięki zaangażowaniu i inicjatywie nauczycieli dzieci uczą się przez zabawę i doświadczenia oraz dowiadują się jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Rozwijają kompetencje potrzebne w dorosłym życiu m.in. planowanie, krytyczne myślenie, wyciąganie wniosków i współpracę w grupie. W tym roku tematem wiodącym było rozwijanie kompetencji społecznych uczniów związane z emocjami, relacjami oraz twórczym rozwiązywaniem problemów.

 

logo

Cele kampanii:

 

 • Wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki.
 • Wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki.
 • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

 

logo

Sprzątanie Świata – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

 

 

logo

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Przeprowadzenie plenerowych akcji edukacyjnych wraz z wykorzystaniem autobusu energetycznego oraz mobilnego laboratorium służącego do edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii i niskiej emisji.

 

logo

„Czyste powietrze wokół nas”- program edukacji antytytoniowej dla przedszkoli współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

 

logo

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej to program profilaktyki i promocji zdrowia. Jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia. Program jest adresowany do dzieci w wieku 8-12 lat i składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

 

logo

„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci
w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych przez nauczyciela, wychowawcę w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

 

logo

SPÓJRZ INACZEJ - PROGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLAS IV - VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Program „Spójrz inaczej” jest programem profilaktyki uniwersalnej, która obejmuje cały proces powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży, ucząc rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny dla nich sposób. Celem zajęć jest nauczenie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające.

Cele szczegółowe programu:

 • rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym rozpoznawania i nazywania uczuć, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie,
 •  tworzenie warunków do rozwoju umysłu, empatii i zdolności przyjmowania perspektywy drugiego człowieka, które służą wspieraniu rozwoju umiejętności współpracy, umiejętności rozwiązywania problemów/konfliktów oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększanie wiedzy o własnym ciele, negatywnych wpływach społecznych, decyzjach prozdrowotnych, zagrożeniach i konsekwencjach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i leków.

 

logo

TZA-ART”-program składa się z trzech komponentów: trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości, trening wnioskowania moralnego. Trening Zastępowania Agresji jest metodą korygowania agresywnych zachowań u młodzieży opracowaną przez prof. A. Goldsteina. Metoda, na której opiera się trening wywodzi się z zasad teorii społecznego uczenia się. W podejściu tym określone są podstawowe „kroki” pozwalające na nabywanie danej umiejętności społecznej i ich wypróbowanie podczas odgrywanych scenek.

 

 

logoOśrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Program profilaktyczny „CUKIERKI” dla dzieci przedszkolnych i uczniów nauczania zintegrowanego szkoły podstawowej. Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Cele programu:

 • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
 • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
 • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
 • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
 • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

 

logo„BENEFIS NASZEJ RODZINY“

Celem głównym projektu jest skupienie aktywności na trosce o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego.

Cele szczegółowe:

 • wzmacnianie/budzenie przywiązania do tradycji i zachęcanie do tworzenia i kultywowania własnych, rodzinnych obyczajów,
 • wdrażanie do okazywania sobie nawzajem szacunku w rodzinie,
 • wzmacnianie więzi i pogłębianie relacji,
 • propagowanie tradycji i wartości rodzinnych,
 • wypromowanie mody na wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego,
 • rozbudzanie ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej rodzin.

Projekt zakłada wypromowanie w rodzinach celebrowania własnej wyjątkowości poprzez wprowadzenie do kalendarza uroczystości rodzinnych (jak rocznice, chrzciny, imieniny mamy, taty, urodziny dzieci) Benefisu naszej Rodziny.

 

„Poprzez słowo i ruch bliżej nam do szkoły” (r. szk. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021)

Projekt zrealizowany w grupie przedszkolnej w formie cyklu zajęć przygotowujących do podjęcia nauki w szkole poprzez rozwinięcie umiejętności odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg nauki czytania i pisania. Zajęcia łączyły elementy gier oraz zabaw z zakresu terapii integracji sensorycznej oraz logopedycznej i miały charakter terapeutyczno-profilaktyczny. Celem projektu było rozwinięcie funkcji wzrokowych, koordynacji wzrokowo-ruchowo-przestrzennej, ukształtowanie prawidłowego napięcia mięśniowego, usprawnienie małej motoryki, rozwinięcie sprawności fizycznej, poprawę funkcjonowania centralnego układu nerwowego, rozwinięcie funkcji słuchowo-językowych (percepcji, analizy, syntezy słuchowej, wrażliwości słuchowej, uwagi oraz pamięci słuchowej), podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego, ukształtowanie prawidłowej artykulacji, fonacji, rozwinięcie zasobu leksykalnego dzieci, stymulowanie rozwoju intelektualnego, odreagowanie napięć i negatywnych emocji, umuzykalnienie, poprawę efektywności uczenia się. Przygotowywane aktywności wspierały również rozwój społeczno-emocjonalny dzieci, poprzez m.in. doskonalenie umiejętności współpracy czy słuchania siebie nawzajem. Usprawniały także funkcjonowanie procesów kontroli poznawczej, poprzez wypracowywanie umiejętności czekania na swoją kolej.

 

logo,,Razem na Święta”. Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. Akcja MEN.

 

logo"Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

 

logodzienpustejklasy2021 #dpk2021

18 czerwca uczniowie klasy 3c Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie świętowali ogólnopolski „Dzień Pustej Klasy”. W czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej dzieci zamieniły ławki szkolne na kraciasty koc, a pióro na farby. W otoczeniu pięknej przyrody rozmawiały na temat kończącej się klasy trzeciej oraz nowej przygody, która na nich czeka w klasie czwartej. Wspólnie namalowali również na foli wspaniałą pracę pod tytułem „ Nasze wspomnienia”.

„Dzień pustej klasy” pierwszy raz został zainaugurowany w 2012 roku przez grupę londyńskich nauczycieli. Celem założenia było sprawić, aby klasy były puste oraz zachęcić nauczycieli, do spędzania ze swoimi uczniami lekcji poza budynkiem szkoły. Wszytko po to, aby promować edukację terenową – jedną z najlepiej sprawiających radość form edukacji. To dzień w którym, mamy przede wszystkim okazję pobyć z naturą, czule i uważnie ją obserwować oraz odpoczywać celebrując jej piękno. Organizatorem ogólnopolskiej akcji jest Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.

 

„Równy gość” – program sponsorowany przez firmę „GRANA Sp. z o.o.” Program realizowano na terenie SP1 od października 2019 roku. Celem programu jest motywowanie uczniów klas do rozwijania swoich pasji i podejmowania kreatywnych działań, uzupełnienie wiedzy z przedmiotów ścisłych i języka angielskiego. W ramach przedsięwzięcia młodzież uczestniczyła w zajęciach rozwijających umiejętności i matematyczno-informatyczne z elementami robotyki.

Cykliczne spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz zajęcia w miasteczku komunikacyjnym.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax. 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl