Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

 

W roku szkolnym 2011/2012 Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie przystąpiła
do programu Szkoła z klasą 2.0 prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Program realizuje idee zwarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego i objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Jego głównym celem było zachęcenie nauczycieli i uczniów do lepszego wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w procesie nauczania i uczenia się, a także odpowiedzialnego korzystania z Internetu, aby uczyć się mądrze, skutecznie i nowocześnie.

Udział w programie oznaczał zaangażowanie uczniów i nauczycieli w realizowanie wielu zadań w ciągu całego roku szkolnego. W naszej szkole działania podejmowane w ramach programu prowadzili nauczyciele:

Dyrektor szkoły mgr inż. Hanna Szczerbak

Koordynator mgr Grażyna Stażyk – technika, informatyka

mgr Lucyna Tomczyk–Archacka – edukacja wczesnoszkolna

mgr Paulina Augustyn – język angielski

mgr Bogusława Cora – edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Cygankiewicz – język polski

mgr Katarzyna Lelek – informatyka

mgr Justyna Micał – matematyka

mgr Monika Most– informatyka

mgr Joanna Nowakowska – język polski

mgr Piotr Okoń – matematyka, informatyka

mgr s. Ewa Picher – religia

mgr Agnieszka Porębska – przyroda, matematyka

mgr Aneta Sławińska – informatyka

mgr Ewelina Urbanek-Traciak – edukacja wczesnoszkolna

mgr Paulina Traczyk – wychowanie fizyczne

Program opierał się na bliskiej współpracy nauczycieli i uczniów. 30 października odbyła się debata szkolna. Obecni na niej byli nauczyciele, a także liczna grupa przedstawicieli uczniów z klas II – VI naszej szkoły. Celem spotkania było opracowanie szkolnego kodeksu (Kodeks 2.0), stanowiącego zbiór zasad regulujących korzystaniez technologii komunikacyjno – informacyjnych. Było to główne zadanie szkoły w I półroczu, jeśli chodzi o udział w programie. Opracowany przy wybitnej aktywności uczniów, którzy dzielili się swoimi pomysłami, powstał Kodeks 2.0, składający się z sześciu punktów:

1. Nie przywłaszczamy sobie cudzej własności intelektualnej z sieci i używamy legalnego oprogramowania, korzystając z informacji znalezionych w Internecie, podajemy autora i źródło.

2. Dbamy o bezpieczeństwo i godność w sieci swoją, kolegów i innych osób.

3. Z komputera korzystamy pod kontrolą rodziców i nauczycieli.

4. Z telefonów komórkowych na lekcji korzystamy tylko za zgodą nauczyciela.

5. Korzystając z portali społecznościowych stosujemy zasady netykiety.

6. Dzielimy się zdobytą wiedzą z innymi prezentując swój dorobek na wybranych stronach internetowych.

Kolejnym krokiem promującym technologie informacyjno – komunikacyjne było założenie przez uczniów i prowadzenie szkolnego bloga poświęconego udziałowi naszej szkoły w programie Szkoła z klasą 2.0. Bloggersi, którymi byli uczniowie klasy 5b i 6c, na bieżąco zamieszczali wpisy dotyczące udziału szkoły w programie, podejmowanych działaniach, dodawali zdjęcia, filmiki z różnych wydarzeń odbywających się w szkole, które wcześniej sami wykonali, zamieszczali także sondy, w których mogli brać udział wszyscy odwiedzający bloga. Umieszczali także wpisy o nowinkach technologicznych (tabletach,
e – czytnikach). O tym, że forma ta znalazła uznanie wśród uczniów, a zapewne też i Rodziców, świadczy fakt, że po kilku miesiącach liczba wejść na bloga liczy ponad 5500 Szkolny blog nie był jedynym, również uczeń klasy IIId założył własny, który poświęcony był wydarzeniom z życia klasy i szkoły, głównie w odniesieniu do programu Szkoła z klasą 2.0. Na blogu tym uczniowie klasy IIId prezentowali swoją twórczość z wykorzystaniem TIK, np. plakaty związane z promowaniem bezpieczeństwa w Internecie wykonane w programie Paint, prezentacje multimedialne (np. o życiu i pracy Mikołaja Kopernika), filmiki z apelu poświęconemu patronowi szkoły, a także przedstawiali etapy prac w zawiązku z realizacją projektu edukacyjnego Spotkanie z Mikołajem Kopernikiem.

foto

Następnym działaniem, w które włączyli się wszyscy nauczyciele związani
z programem Szkoła z klasą 2.0 było wykonanie wraz uczniami Zadania TIK. Prace te obejmowały różny zakres tematyczny, okazało się, że na każdym przedmiocie szkolnym można zastosować technologie informacyjno – komunikacyjne, aby urozmaicić proces nauczania i uczenia się. Przykładem wykorzystania TIK było wykonanie przez ucznióww programie Paint kartki pocztowej wraz z zredagowanym tekstem pozdrowień, a następnie wysłanie jej drogą mailową na adres podany przez nauczyciela. Uczniowie mogli korzystać z zasobów Internetu w celu gromadzenia informacji o zabytkach danego miejsca, a także słownika ortograficznego on-line, przy czym zobowiązani byli do podawania źródeł (adresów stron, z których korzystali podczas wykonywania zadania). Informację o poprawności wykonania wraz z komentarzem nauczyciela uczniowie także otrzymywali drogą elektroniczną. Inne Zadanie TIK poświęcone było powtórce wiadomości o ułamkach zwykłych. Uczniowie, korzystając z TIK wykonali plakaty, prezentacje multimedialne poświęcone tej tematyce. Uczniowie klas młodszych także wykonywali zadania z użyciem nowoczesnych technologii. Na lekcji informatyki w klasie IIIc została założona klasowa skrzynka mailowa, a uczniowie zapoznani ze sposobem użytkowania. Następnie zostali powołani „dyżurni kroniki”, którzy spisywali wydarzenia z życia klasy, dokumentowali je zdjęciami i wysyłali na klasowego maila, a nauczyciel dokonywał korekty i zbierał w jeden plik pod nazwą „Kronika klasowa”. Inne zadanie TIK umożliwiło uczniom korzystanie ze słowników angielsko-polskiego i polsko–angielskiego on-line w celu tłumaczenia słów i zwrotów. Oprócz zakładania skrzynek pocztowych i doskonalenia umiejętności korzystania z poczty elektronicznej, uczniowie podnosili swoje kompetencje w zakresie korzystania z programów Word, Paint, Power Point, Windows Movie Maker, wykonując np. prezentacje: Projekty ozdób choinkowych, Nasze świąteczne drzewka, Polskie Parki Narodowe, Pola figur, Prostokąt i kwadrat. Nowoczesne technologie i Internet były także wykorzystywane na lekcjach wychowanie fizycznego. Korzystając z zasobów sieci uczennice przygotowały referat o historii piłki ręcznej oraz wybranych elementach gry, które następnie przedstawiły na lekcji, podając źródła, z których korzystały. Uczniowie mieli możliwość doskonalenia umiejętności korzystania z urządzeń jakie niesie współczesna technologia, np. aparatu cyfrowego. Zadanie TIK realizowane w ramach Młodzieżowego Koła Przyjaciół Skawiny pozwoliło uczniom w atrakcyjny sposób poznać zasady działania aparatu cyfrowego, poszerzyć słownictwo związane z fotografowaniem, zdobyć praktyczne informacje dotyczące robienia zdjęć i co najważniejsze, wykorzystać je w praktyce wykonując samodzielnie fotografie. Z kolei dziennikarze szkolnej gazetki Orbita na zajęciach koła informatycznego wykonali sobie nawzajem zdjęcia (korzystając z telefonów komórkowych), następnie wykorzystując program CorelDraw dodali na nich napisy i utworzyli w ten sposób identyfikatory dla dziennikarzy szkolnego pisma.

foto

Wszystkie podejmowane zadania TIK umożliwiły przetestowanie i wprowadzenie w życie reguł zawartych w Kodeksie 2.0. Uczniowie mieli możliwość korzystania w z zasobów Internetu w celu uczenia się, zdobywania informacji, a nie tylko dla rozrywki. Doskonalili kompetencje związane z elektroniczną komunikacją, odpowiedzialnym korzystaniem z Internetu oraz różnych programów komputerowych w celu przygotowania zadań.

 

foto

Przygoda z TIK nie zakończyła się w naszej szkole na przygotowaniu zadań. Kolejnym etapem działań w II półroczu w ramach Szkoły z klasą 2.0 były uczniowskie projekty edukacyjne z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, realizowane pod opieką nauczycieli. Uczniowie określali wspólnie za nauczycielami tematy projektów, powoływali zespoły, w ramach których mieli współpracować nad ich realizacją. Zakres tematyczny projektów był bardzo urozmaicony. Ich wspólnym mianownikiem były jednak technologie informacyjno– komunikacyjne wykorzystane do realizacji. Klasa IIIc przygotowała prezentację multimedialną o wydarzeniach klasowych, która zostanie zaprezentowana Rodzicom podczas zakończenia roku szkolnego, a sama prezentacja stanowić będzie miłą pamiątkę na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego. Klasa IIId, zainspirowana postacią patrona naszej szkoły, Mikołaja Kopernika, przygotowała projekt edukacyjny dotyczący życia i twórczości tego wybitnego Polaka. W ramach projektu edukacyjnego z języka angielskiego powstał także e-book: The Legend of The Moor’s Legacy z wykorzystaniem programów Power Point i Windows Movie Maker. Z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu” uczniowie klasy IIIb przygotowali apel, w trakcie którego wykorzystano wiele narzędzi TIK. Wiele zespołów uczniowskich zgromadziło materiały i wykonało prezentacje multimedialne, które będą wykorzystywane przez nauczycieli na lekcjach przedmiotowych, w celu ich uatrakcyjnienia czy utrwalenia wiadomości (matematyka, język polski, przyroda, religia).

Udział w programie Szkoła z klasą 2.0 okazał się rewolucyjny także dla szkolnej gazetki Orbita. Do tej pory było to tradycyjne, powielane na papierze pismo. Zaangażowanie nauczycieli i uczniów–dziennikarzy doprowadziło do nawiązania współpracy z portalem Junior Media. Dzięki temu Orbita jako kolorowe, nowoczesne pismo dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie www. juniormedia.pl. Technologie informacyjno-komunikacyjne stały się ponadto nieodłącznym elementem szkolnych uroczystości – podczas apelu z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie mogli oglądać prezentację multimedialną poświęconą temu historycznemu wydarzeniu, apel z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu” przygotowany przez uczniów kl. IIIb także obfitował w nowoczesne technologie. Wszystkie uroczystości filmowane były przez uczniów, a zdjęcia czy filmiki umieszczane na szkolnym blogu. Udział w programie spowodował, że nauczyciele jeszcze chętniej korzystają z nowoczesnych technologii podczas lekcji, szkolnych konkursów. Rzutnik, laptop, Internet (dzięki dostępowi typu WIFI) stał się częstym gościem na lekcjach. Przykładem mogą być lekcje języka polskiego w kl. 6, na których w ramach przygotowania do sprawdzianu szóstoklasisty uczniowie poznali informacje zamieszczone na stronie OKE w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy z lat ubiegłych. Uczniowie rozwiązywali zadania na lekcji, ale także otrzymali dzięki takiej lekcji wskazówki, gdzie można znaleźć materiały, aby ćwiczyć umiejętności przed sprawdzianem. Wszystko to sprawiło, że uczniowie dostrzegają walory nie tylko rozrywkowe, ale i edukacyjne
w nowoczesnych technologiach. Pracownia komputerowa także otworzyła swe podwoje dla uczniów – podczas długich przerw międzylekcyjnych uczniowie mogą korzystać pod opieką nauczycieli z Internetu, co cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Nauczyciele biorący udział w programie, będąc otwarci na nowoczesne technologie i korzystanie z nich procesie lekcyjnym, wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez mgr Grażynę Stażyk oraz mgr Piotra Okonia, dotyczących wykorzystania tablicy multimedialnej, którą dysponuje nasza szkoła. Współprowadzącymi szkolenie były uczennice z kl. 5a oraz 6c, które wykazały się sporą wiedzą i umiejętnościami w zakresie korzystania
z tablicy interaktywnej. Kompetencje te uczennice zdobyły na zajęciach koła informatycznego gdzie pod okiem mgr Grażyny Stażyk doskonaliły zdolności
w zakresie zastosowania edytora graficznego, przystosowania gotowych elementów programów oraz efektywnego wykorzystania zasobów Internetu. Zwieńczeniem ich pracy było wykonanie prostego programu do wykorzystania tablicy interaktywnej.
Dla uczniów, ale też chętnych nauczycieli zorganizowane także zostało szkolenie dotyczące programu Windows Live Movie Maker, przeprowadzone przez ucznia kl. 5b, który wyjaśnił jak pobrać, zainstalować i korzystać z tego programu.

Warto wspomnieć, że wszystkie informacje o działaniach w ramach udziału
w programie Szkoła z klasą 2.0 umieszczane były na stronie internetowej szkoły, blogu redagowanym przez uczniów, a sami nauczyciele opisywali swe działania na specjalnej platformie internetowej Szkoła z klasą 2.0 dla nauczycieli
(www.ceo.org.pl/szkolazklasa2zero), umieszczając opis wykonanych zadań TIK, scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK, opis projektów i ich realizację, co stanowić może inspirację dla innych uczących. Poprzez platformę nauczyciele otrzymywali też indywidualne wsparcie od moderatorów.

Podsumowanie udziału szkoły w programie Szkoła z klasą 2.0 stanowił Festiwal Nauki – święto nowoczesnej edukacji – który odbył się 30 maja 2012 r.
Społeczność uczniowska, Rodzice, zaproszeni goście mogli zapoznać się z efektami wytężonej pracy, gdyż zostały wtedy zaprezentowane projekty wykonane przez uczniów, oczywiście z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Po słowach wstępnych wygłoszonych przed Panią Dyrektor wszyscy zebrani mogli obejrzeć filmik nagrany przez uczniów kl. III B pt. „Wiadomości i reklamy”, w którym trzecioklasiści wcielili się w rolę reporterów i przedstawili założenia oraz cele programu „Szkoła z klasą”, w którym bierze udział nasza szkoła.

Miłym akcentem podczas Festiwalu była prezentacja prac uczniów nagrodzonych
w konkursach prowadzonych w ramach programu „Szkoła z klasą 2.0”. Uczeń klasy III d, Jakub Gigoń, zdobył I miejsce w kategorii szkół podstawowych w ogólnopolskim konkursie na najbardziej pomysłowe, TIK-owe życzenia bożonarodzeniowe, a jego pracę, która została doceniona przez organizatorów i uznana za najlepszą, można było raz jeszcze obejrzeć podczas Festiwalu. Przedstawiona została także zwycięska praca Julii Zezuli z kl. IIId, która stworzyła najciekawszą prezentację multimedialną o patronie naszej szkoły – Mikołaju Koperniku – zdobywając I miejsce w szkolnym konkursie.

Praca nad wszystkimi projektami edukacyjnymi wymagała zaangażowania i wkładu wielu wysiłków – zarówno uczniów i nauczycieli. Siostra Ewa Picher, która czuwała nad realizacją projektu „Symbolika Świętego Triduum Paschalnego” w humorystyczny sposób przedstawiła cały proces realizacji tego zadania, różnych trudności, z którymi przyszło się zmierzyć w „TIK-owej” rzeczywistości w nagranym wspólnie z uczniami filmiku pt. „Pełni zapału przystąpili do pracy”. Filmik ten, umieszczony na platformie „Szkoła z klasą 2.0”, spotkał się z uznaniem organizatorów programu, którzy dostrzegając walory edukacyjne w nim zawarte, zwrócili się z prośbą o możliwość zamieszczenia go na platformie materiałów edukacyjnych www. edutuba.pl. Podczas Festiwalu Nauki wszyscy goście mogli go obejrzeć i na własne oczy przekonać się ile wysiłku, ale także humoru i dobrej zabawy dostarczała praca związana z przygotowaniem projektu pt. „Symbolika Świętego Triduum Paschalnego”. Sporą dawkę śmiechu zapewniło gościom również przedstawienie pt. „Randka w ciemno” w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod kierunkiem s. Ewy Picher. Przygotowując występ uczniowie doskonalili nie tylko warsztat aktorski, ale również umiejętności informacyjno – komunikacyjne, gdyż przedstawienie zostało zrealizowane z użyciem nowoczesnych technologii – uczniowie nagrali filmiki, wykonali prezentacje stanowiące integralną cześć występu, które były prezentowane w trakcie przedstawienia na rzutniku, stanowiąc atrakcję, wzbudzającą raz po raz wybuchy śmiechu wśród gości dzięki zawartym w nich treściom.

Po części oficjalnej nadszedł moment na zapoznanie się ze wszystkimi projektami edukacyjnymi zrealizowanymi w ramach udziału w programie „Szkoła z klasą 2.0”.
W bardziej kameralnej atmosferze, w salach lekcyjnych na I i III piętrze przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego, tablicy interaktywnej goście mogli obejrzeć efekty kilkumiesięcznych starań i wysiłków uczniów oraz nauczycieli. Filmiki, prezentacje multimedialne miały szeroki zakres tematyczny, związane były z przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi, humanistycznymi, ale także można było obejrzeć projekt edukacyjny dotyczący zagadnień z wychowania fizycznego, kroniki klasowe, Kronikę Młodzieżowego Koła Przyjaciół Skawiny czy gazetkę szkolną „Orbita” w wersji elektronicznej.

Festiwal Nauki był podsumowaniem programu, którym żyła nasza szkoła w ciągu całego roku szkolnego. Zaangażowani w niego byli uczniowie począwszy od klas II do VI oraz spora część nauczycieli. Wszystkie działania podejmowane w ramach akcji przyczyniły się do podniesienia kompetencji uczniów, ale też nauczycieli, w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych, uświadomiły, że mogą one służyć nie tylko rozrywce, ale ułatwiać, wspierać czy uatrakcyjniać proces uczenia się oraz nauczania. Dlatego jesteśmy przekonani, że przygoda z TIK w Szkole Podstawowej nr 1 nie kończy się wraz z zakończeniem programu „Szkoła z klasą 2.0”, ale towarzyszyć nam będzie w kolejnych latach nauki.

Agnieszka Cygankiewicz

 

foto foto foto
foto foto foto
foto foto  
     

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 012 276 18 82, fax. 012 291 10 72