Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

Ewaluacja zewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie

 

W dniach 08.10.2013 – 21.10.2013 w Szkole została przeprowadzona ewaluacja problemowa przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie w następujących obszarach:

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

3. Respektowane są normy społeczne.

Przeprowadzone przez zespół ewaluatorów badanie potwierdziło wysoką jakość pracy Szkoły w ww. obszarach. Szczegółowy raport z ewaluacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie dostępny jest na stronie internetowej: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000701075139.pdf.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 – mgr inż. Hanna Szczerbak serdecznie dziękuje Radzie Rodziców oraz Partnerom Szkoły za udział w badaniu.

Na czym polega ewaluacja?


Nowa koncepcja systemu nadzoru pedagogicznego została zatwierdzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma ona na celu umożliwienie gromadzenia kompleksowych informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego.


Ministerstwo zdefiniowało 17 wymagań (obecnie 12 wymagań) wobec szkół i innych placówek edukacyjnych, dotyczących najróżniejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Każde z tych wymagań dana szkoła lub placówka może spełnić na poziomie od A do E. Wyniki ewaluacji przedstawione są w raporcie dostępnym na platformie internetowej www.npseo.pl.


Ewaluacji zewnętrznej danej placówki dokonuje zespół wizytatorów. Całe badanie trwa kilka tygodni i dzieli się na trzy etapy. W pierwszym wizytatorzy ds. ewaluacji ustalają, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, harmonogram badania, dostosowując go do planu lekcji. Zapoznają się z dokumentami dostarczonymi przez dyrekcję, ale też np. ze stroną www czy innymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi danej placówki. Wszystko po to aby zebrać jak najwięcej danych pomocnych w opracowaniu pytań, które będą zadawane w trakcie badania. W badaniu ewaluacyjnym bierze udział nie tylko dyrekcja szkoły. Wizytatorzy spotykają się też z nauczycielami i innymi pracownikami placówki, uczniami i ich rodzicami, a także przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą (np. samorządu, organizacji pozarządowych, domów kultury czy służb mundurowych). Dlatego na tym etapie wysyłane są również zaproszenia do udziału w badaniu.


Kolejny etap ewaluacji to praca w szkole. Wizytatorzy rozmawiają i przeprowadzają ankiety wśród reprezentantów różnych grup szkolnej społeczności. Warto dodać, że te badania są w pełni anonimowe. Ankiety wypełniane są za pośrednictwem platformy internetowej. W spotkaniach z nauczycielami, pracownikami, rodzicami, uczniami i przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą nie uczestniczy dyrektor placówki. Wizytatorzy prowadzą też obserwację: w trakcie lekcji, na przerwach, na boisku szkolnym czy w bezpośrednim otoczeniu szkoły.


Potem następuje etap analizy zebranych danych. Na ich podstawie powstaje raport z ewaluacji placówki. Jego wstępna wersja jest przedstawiana dyrektorowi i członkom rady pedagogicznej szkoły, którzy mogą zgłosić swoje uwagi. Dopiero potem opracowywany jest ostateczny raport, który trafia m.in. do kuratorium i do władz samorządowych. Zostaje też udostępniony w Internecie.

Źródło: http://www.npseo.pl

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina