Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest to całokształt pedagogicznych oddziaływań, które stosuje się wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Proces ten przebiega dwutorowo, składają się na niego dwa, bardzo istotne i równie ważne rodzaje oddziaływań. Z jednej strony ważne jest wspomaganie funkcji, które prawidłowo się rozwijają czyli kompensacja. Drugim istotnym działaniem jest usprawnianie funkcji zaburzonych czyli korekcja.

Głównymi i najbardziej powszechnymi problemami wśród specyficznych trudności w uczeniu się są dysleksja i dyskalkulia oraz dysgrafia, dysortografia. Występują one jako rezultat różnorodnych zaburzeń dotyczących m.in.:

 • percepcji wzrokowej,
 • percepcji słuchowej,
 • lateralizacji,
 • motoryki dużej i małej

Warto wiedzieć:

Czy moje dziecko zagrożone jest dysleksją? – kliknij

Ważne informacje dla Rodziców - (opracowanie M. Bogdanowicz)

1. Jeżeli u dziecka występują trudności w nauce szkolnej zgłoś się do poradni psychologiczno – pedagogicznej (adres dostępny w szkole, do której dziecko uczęszcza).

2. Nie traktuj dziecka dyslektycznego jako chore, kalekie, niezdolne, złe lub leniwe.

3. Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka, spodziewając się, że tym sposobem zmobilizujesz je do pracy.

4. Nie łudź się, że dziecko „samo z tego wyrośnie”, „weźmie się w garść” lub, że ktoś je „wyleczy” czy „odmieni”.

5. Nie oczekuj, że bez specjalistycznej pomocy kłopoty twojego dziecka ograniczą się do trudności w czytaniu i pisaniu, a skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej.

6. Nie ograniczaj dziecku zajęć sądząc, że tym sposobem zyskasz czas na naukę, ale też nie zwalniaj go od systematycznych ćwiczeń.

7. Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w kłopotach szkolnych.

8. Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia.

9. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować, czy twoje dziecko ma trudności, na czym one polegają i co jest ich przyczyną (wyjaśnij swoje wątpliwości, omów spostrzeżenia podczas konsultacji z terapeutą pedagogicznym).

10. Spróbuj pomóc swojemu dziecku – zaobserwuj w czasie codziennej pracy z dzieckiem, co jest najskuteczniejsze dla przezwyciężenia jego trudności; w razie potrzeby skorzystaj z literatury, fachowej pomocy terapeuty pedagogicznego, logopedy (w formie terapii indywidualnej lub grupowej). Bądź w stałym kontakcie z nauczycielem swojego dziecka i pedagogiem szkolnym.

11. Chwal i nagradzaj swoje dziecko nie tyle za efekty pracy, co za włożony w nią wysiłek, oraz spraw, aby praca z dzieckiem stała się przyjemna dla was obojga.

Odpowiednie zorganizowanie ćwiczenia, systematyczne stosowanie odpowiednich metod i technik pracy, dostosowanych do możliwości ucznia z zaburzeniami funkcji percepcyjno - motorycznych, daje mu szansę na wykonywanie z sukcesem czynności dotychczas nieosiągalnych (także w zakresie technik szkolnych).

Doskonalenie funkcji (przykłady ćwiczeń):

 • ćwiczenie funkcji wzrokowych,
  • odszukiwanie par jednakowych przedmiotów,
  • układanie puzzli,
  • tworzenie rysunków poprzez łączenie kropek,
  • odszukiwanie na rysunku przedmiotów, które się powtarzają,
  • liczenie przedmiotów wielokrotnie występujących na rysunku,
  • odszukiwanie różnic między rysunkami.
 • ćwiczenie funkcji słuchowych,
  • odczytywanie na głos podanych wyrazów,
  • głośne sylabizowanie wyrazów,
  • opowiadanie treści rysunku,
  • rozpoznawanie źródła dźwięku,
  • wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia,
  • ćwiczenia rytmiczne,
 • ćwiczenie funkcji wzrokowych i słuchowych,
  • łączenie przedmiotów na rysunku według wskazówek podawanych ustnie,
  • uzupełnianie rysunku na podstawie ustnych wskazówek,
  • odczytywanie na głos wyrazów ułożonych na siatce,
  • pisanie ze słuchu (dyktando),
  • odczytywanie na głos zestawów wyrazów, następnie zmiana szyku wyrazów tak, by powstało zdanie,
  • wypisywanie wyrazów przedstawionych na kartce, zaczynających się od określonych cząstek,
 • ćwiczenie funkcji kinestetyczno - ruchowych,
  • wypełnianie pól kolorem,
  • wycinanie elementów,
  • kaligrafowanie według podanych wzorów,
  • dorysowywanie brakujących elementów rysunku,
  • dokładne odtwarzanie wzorów na rysunkach,
  • powiększanie rysunków (rysowanie na siatce),
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo - ruchowej,
  • szeregowanie wyrazów w zależności od liczby liter,
  • podpisywanie rysunków,
  • wykreślanie wyrazów z rzędów liter,
  • tworzenie rysunków poprzez łączenie kropek,
  • rysowanie konturów według podanego wzoru,
  • układanie zdań z wyrazów o różnym kolorze,

· ćwiczenie orientacji w kierunkach,

  • łączenie elementów według schematu,
  • wypisywanie liter z tabelki według wskazówek przestrzennych,
  • uzupełnianie luk we wzorze w określonym kierunku (np. przeciwnym do ruchu wskazówek zegara),
  • rozszyfrowywanie wyrażeń według podanych kodów przestrzennych,
  • pokonywanie labiryntów,
  • ćwiczenia z wykorzystaniem map (również konturowych),
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
  • loteryjki np. "Memo - gra w pary",
  • wyszukiwanie przedmiotów ukrytych na rysunku,
  • odszukiwanie różnic między rysunkami,
  • układanie puzzli,
  • rozwiązywanie krzyżówek,
  • rysowanie odbić lustrzanych na papierze milimetrowym,
 • ćwiczenie pamięci,
  • budowanie zdań zawierających podane fragmenty,
  • gra „Memory”
  • zapamiętywanie wyrazów i pisanie z pamięci,
  • odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu,
  • odtwarzanie z pamięci dokładnej drogi do szkoły, sklepu,
  • uzupełnianie tytułów znanych filmów brakującymi wyrazami,
 • ćwiczenie logicznego myślenia,
  • wyjaśnianie znaczeń podanych wyrazów,
  • dokańczanie opowieści według własnego pomysłu,
  • tworzenie podpisów do ilustracji,
  • ustalanie kolejności fragmentów historyjki obrazkowej,
  • uzupełnianie luk w tekście odpowiednimi wyrazami,
  • pokonywanie labiryntów,
 • ćwiczenia wzbogacające słownictwo i wiadomości,
  • tworzenie wyrażeń z rozsypanki rzeczowników i przymiotników,
  • wyjaśnianie znaczenia podanych wyrazów,
  • uzupełnianie luk w tekście odpowiednio dobranymi wyrazami,
  • zabawa "Kalambury",
  • gry słowne np. "Scrabble", "Remik słowny",
  • opowiadanie treści ilustracji, historyjek.

Polecane strony internetowe:

Gabinet terapii pedagogicznej znajduje się na III piętrze. Uczniowie zakwalifikowani na zajęcia specjalistyczne uczęszczają według ustalonego harmonogramu.

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl