Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie

V Gminna Olimpiada Języka Angielskiego
dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych

FINAŁ V GMINNEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGOSzkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie już po raz piąty organizowała w swoich murach Gminną Olimpiadę Języka Angielskiego. Jak ważne, a wręcz niezbędne jest posługiwanie się językami obcymi we współczesnym świecie, nikomu nie trzeba tłumaczyć. Tym bardziej cieszy niezmiernie wysoki poziom ostatniej Olimpiady, w której udział wzięło aż 12 szkół z całej naszej gminy. Organizatorzy podkreślają, że zadania konkursowe były naprawdę bardzo trudne, ale nasza utalentowana młodzież znakomicie sobie z nimi poradziła, stąd też duża liczba zwycięzców i wyróżnionych.

19 kwietnia odbył się uroczysty finał Olimpiady, podczas którego wręczono nagrody jej laureatom oraz zwycięzcom Gminnego Konkursu Plastycznego na pracę związaną z patronem Jedynki – Mikołajem Kopernikiem. Na zaproszonych gości, wśród których byli także przedstawiciele skawińskiego magistratu: zastępca Burmistrza – pan Paweł Kolasa, przewodnicząca Komisji Edukacji – pani Ewa Masłowska, przewodniczący Komisji Infrastruktury Wsi i Rolnictwa – pan Andrzej Wrzoszczyk, liczne grono dyrektorów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skawina oraz nauczyciele – opiekunowie, którzy przygotowywali dzieci do konkursów, czekała wspaniała atrakcja – program artystyczny nawiązujący do projektu Comenius – English, Environment, Europe, w którym uczestniczy Jedynka. Projekt ten polega na współpracy naszej szkoły z sześcioma krajami: Litwą, Łotwą, Węgrami, Rumunią, Turcją i Hiszpanią, a jego cele: motywowanie uczniów do nauki języków obcych oraz pogłębianie ich świadomości przynależności do rodziny europejskiej, znakomicie pokrywają się z założeniami Olimpiady Języka Angielskiego.

We wspaniale przystrojonej pięknymi pracami uczniów nowej sali gimnastycznej (warto podkreślić, że dekoracje były niezwykle barwne i efektowne), nagrody i wyróżnienia laureatom obydwu konkursów wręczała wspólnie z Burmistrzem pani Dyrektor Hanna Szczerbak.

Jednak konferansjerka całej imprezy należała już do najmłodszych, gdyż prowadzona była przez dwoje uczniów: Anię Sekułę i Grzesia Broszkiewicza w dwóch językach – polskim i angielskim, a występujące śpiewające „gwiazdy”: Klaudia Nazim, Beata Boroń, Julia Owsiak, Justyna Patalong oraz Aleksandra Kozik, przepięknie wykonały utwory z repertuaru światowych sław także w tym języku.

Zachwyt publiczności wywołały także pokazy tańców krajów partnerskich, odtańczone z ogromnym wdziękiem, zapałem i żywiołowością przez młodszych uczniów szkoły. Artystyczne popisy zakończyła inscenizacja poświęcona Mikołajowi Kopernikowi.

Oprócz strawy dla ducha była też strawa dla ciała: uczniowie starszych klas zaprezentowali stoiska poświęcone partnerskim krajom, przy których nie tylko można było poczuć atmosferę i klimat gorącej Hiszpanii czy oglądnąć foldery prezentujące malowniczą Turcję, ale i zakosztować egzotycznych potraw i przekąsek.

Ta piękna uroczystość powstała dzięki współpracy bardzo wielu nauczycieli: języka angielskiego – Agnieszki Bartyzel, Pauliny Augustyn, Anny Woyciechowskiej, Anny Ożóg, Katarzyny Pruszyńskiej, nauczania zintegrowanego – Bogusławy Cory, Pauliny Zając, Agnieszki Zdeb, Danuty Guni, Grażyny Król, Moniki Kowalczyk, muzyki – Danuty Marcinowskiej, plastyki – Beaty Sobczyk, opiekunek szkolnej świetlicy: Urszuli Jagodzińskiej, Anny Kańtoch, oraz wychowawców: Małgorzaty Janik, Piotra Okonia, Joanny Nowakowskiej Agnieszki Cygankiewicz, Barbary Łopaty, Joanny Roszkowskiej, Agnieszki Porębskiej. Wszyscy oni z dumą i radością mogli podziwiać własne dzieło.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom obu konkursów i prezentujemy ich nazwiska poniżej.

LAUREACI GMINNEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

I miejsce – Aleksander Milcuhonorowany Grand Prix za zdobycie I miejsca w kolejnych edycjach konkursu – Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie,

Natalia Łagosz– Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie,

oboje zdobyli 88 p. / 90p. max

II miejsce – Oliwia Jaworska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie

III miejsce – Olga Chromniak – Szkoła Podstawowa w Zelczynie

Wyróżnienia
Kacper Dziadkowiec
– Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

Jakub Juszczak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie

Kamila Klimiuk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie

Mikołaj Marcinowski – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie


foto foto foto    
foto foto      


Regulamin

I. Organizator

Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie

II. Cele konkursu

1. Wspieranie zdolności uczniów i rozwijanie ich zainteresowań.

2. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności.

3. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

4. Promowanie osiągnięć uczniów.

5. Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem angielskim oraz kulturą krajów

anglojęzycznych.

III. Organizacja Konkursu

1. Za organizację i nadzór nad przeprowadzeniem Olimpiady odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie.

2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: szkolny oraz międzyszkolny.

3. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.

4. W etapie szkolnym mogą wziąć udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.

5. W etapie międzyszkolnym biorą udział uczniowie, którzy na podstawie uzyskanego wyniku punktowego zostaną zakwalifikowani do tego etapu.

6. Zarówno etap szkolny jak i międzyszkolny składa się z dwóch części: gramatyki oraz części poświęconej kulturze krajów anglojęzycznych.

7. Etap szkolny konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 23 listopada 2011 r. (środa) w godzinach 11:40 – 12:25 (piąta godzina lekcyjna) w zgłoszonych szkołach. (Każda zmiana terminu musi uzyskać zgodę organizatora oraz zostać odnotowana w protokole etapu szkolnego.)

Czas trwania konkursu: 45 minut – etap szkolny oraz 60 minut – etap międzyszkolny.

Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się w dniu 8 lutego 2012 r. (środa) w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie. O dokładnej godzinie konkursu szkoły zostaną poinformowane do dnia 13 stycznia 2012 r. (piątek).

Organizacja i nadzór nad przebiegiem etapu szkolnego spoczywa na dyrektorze szkoły, który powołuje Szkolną Komisję Konkursową, sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu, ogłasza wyniki szkolnego etapu konkursu oraz przekazuje protokół z przebiegu etapu szkolnego wraz z poprawionymi pracami uczniów do dnia9 grudnia 2011 r.(środa) do Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie.

Prace uczniów na etapie szkolnym sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Konkursowa w oparciu o klucz dostarczony do szkoły wraz z pracami konkursowymi.

Za rzetelność i poprawność oceniania odpowiada Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej.

Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie sprawdzi dostarczone prace konkursowe uczniów oraz na podstawie wyników punktowych zakwalifikuje do etapu międzyszkolnego uczniów z największą liczbą punktów.

Informacja dotycząca uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu międzyszkolnego zostanie przekazana do szkoły najpóźniej do dnia 16 grudnia 2011 r. (piątek).

8. Prace konkursowe etapu międzyszkolnego oceniać będzie Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie.

9. Wyniki etapu międzyszkolnego zostaną dostarczone do szkół najpóźniej do dnia
2 marca 2011 r. (piątek).

10. O dokładnym terminie oraz godzinie finału konkursu zostaną Państwo poinformowani wraz z wynikami etapu międzyszkolnego.

IV. Zakres wymaganej wiedzy.

Etap szkolny

1. Kultura:

– Washington Irving, Rip Van Winkle and The Legend of Sleepy Hollow,

Penguin Readers 2000

2. Gramatyka:

– czas Present Simple

– czas Present Continuous

– czas Past Simple

– czas Past Continuous

– zaimki wskazujące: this, that, these, those

– przyimki miejsca

– konstrukcja: there is, there are, there was, there were

– liczba mnoga rzeczowników

– dopełniacz saksoński ‘s, s’

can, can’t

must, mustn’t, have to

should, shouldn’t, need, needn’t

– zaimki i przymiotniki dzierżawcze

– rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

some, any

– przymiotniki określające narodowość

– przysłówki częstotliwości

– liczebniki główne i porządkowe

– przymiotniki określające kształt, rozmiar, kolor

like/dislike/enjoy hate/love + ing

will (przyszłość, oferty, prośby, obietnice)

too+przymiotnik

not+przymiotnik+enough

– stopniowanie przymiotników

– przymiotniki opisujące ubrania

– konstrukcje: I’d like to I’m interested in, I don’t like + ing

going to (plany i zamiary w przyszłości)

– wyrażenie: want to be

– pytania: Who..?, Why..? When..? Where..? Whose..? What..? What time..? How much..? How many..? How old..?

– spójniki

Etap międzyszkolny

1. Wiedza o kulturze:

– Frances Hodgson Burnett, The Secret Garden, Oxford Bookworms 2008

– Alison Baxter, The USA, Factfiles, Oxford Bookworms 2008

2. Gramatyka:

– czas Future Simple

– czas Present Perfect

V. Uwagi końcowe

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z nauczycielem języka angielskiego:

Agnieszka Bartyzel, ambart@interia.pl

lub pod numerami telefonu: 012 276 18 82, 012 291 10 72

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 012 276 18 82, fax. 012 291 10 72