Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie
Strona główna Z historii szkoły Z życia szkoły Patron Osiągnięcia Grono pedagogiczne Kontakt Informacje Różne
                 

INTEGRACJA W NASZEJ SZKOLE

Początki integracji w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie sięgają roku 2004, kiedy to uruchomiliśmy pierwszy oddział integracyjny. Rozpoczęli wówczas naukę, obok uczniów pełnosprawnych, uczniowie z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Postawiliśmy sobie jako cel idee edukacji integracyjnej, czyli:
- wychowywanie ludzi dobrych, silnych umysłem, ciałem i duchem;
- zapewnienie realizacji najważniejszych potrzeb człowieka, tj. potrzeby akceptacji, bezpieczeństwa, poczucia przynależności;
- uczenie w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości, wyrozumiałości
i chęci niesienia pomocy osobie słabszej;
- stworzenie maksymalnie korzystnych warunków do indywidualizacji procesu nauczania.

Jesteśmy przygotowani do prowadzenia klas integracyjnych.
Nauczyciele, w pełni akceptując cele postawione przed szkołą i rozumiejąc jej potrzeby, ukończyli różne formy kształcenia. Posiadają dodatkowe kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, profilaktyka uzależnień, socjoterapia, rewalidacja, rehabilitacja).

Nauczycieli w organizacji i przebiegu procesu nauczania i wychowania integracyjnego wspomagają specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant).
Uczniowie kontynuujący naukę w oddziałach integracyjnych na I i II poziomie kształcenia(1c,2c,3c,6d) odbywają zajęcia w klasopracowniach urządzonych według standardów integracyjnych( np. kącik relaksacyjny, miejsce do pracy zespołowej i indywidualnej).

Kształcenie integracyjne przynosi wiele korzyści uczniom niepełnosprawnym, ich zdrowym rówieśnikom oraz nauczycielom uczącym w klasach integracyjnych. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma możliwość uczenia się na równi z innymi dziećmi, obserwowania i naśladowania kolegów, współdziałania w zespole. Program w klasie jest tak skonstruowany, aby dziecko otrzymało optymalną możliwość kształcenia psychofizycznego. Wymagania dostosowane są do możliwości dziecka. Ogromne znaczenie dla dzieci niepełnosprawnych ma wsparcie płynące od nauczyciela wspomagającego, oraz wsparcie, które daje grupa rówieśnicza w klasie.

Dla dzieci zdrowych kontakt z osobami niepełnosprawnymi daje możliwość wyrobienia umiejętności niesienia pomocy i wsparcia, pokazywania życzliwości i wyrozumiałości, kształtowania empatii, odpowiedzialności za siebie i innych. Niewspółmierne są wartości moralne osiągnięte przez dziecko w sferze intelektualnej. Świadomość, że jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, staje się normalnym działaniem.

Korzyści wynikające z podjęcia kształcenia integracyjnego dotyczą również funkcjonowania samej szkoły. Obecność dzieci niepełnosprawnych w szkole powoduje odchodzenie od tradycyjnych sposobów uczenia, oceniania i wychowania, jest wyzwaniem i zaproszeniem do rozwoju i zmiany. Zmiana stylu nauczania w klasach integracyjnych daje możliwość aktywności własnej uczniów, podkreśla ich podmiotowość i pozwala przeżyć sukces na miarę ich możliwości. Reagowanie w sposób pozytywny na potrzeby specjalne uczniów jest sposobem na poprawianie jakości funkcjonowania szkoły.

Przyjęty przez szkołę pięć lat temu nowy profil pracy będziemy kontynuowali. "Czuć się zintegrowanym, to znaczy móc żyć w środowisku osób sobie podobnych, uczestniczyć we wspólnej działalności zgodnej z własnymi zainteresowaniami, ponosić odpowiedzialność za wyniki tych działań, a tym samym czuć się zaakceptowanym takim, jakim się jest ze swoimi zdolnościami lub ich ograniczeniami"(Odile de Morsier).

Danuta Sieprawska


powrót

 
© SP1 Skawina