„Ważne lekcje”

Platforma internetowa „Ważne lekcje” powstała z myślą o uczniach, rodzicach i nauczycielach, którzy w jednym miejscu znajdą wskazówki jak radzić sobie z zagrożeniami współczesności: cyberprzemocą, agresją, narkotykami oraz jak prowadzić zdrowy tryb życia dzięki aktywności fizycznej i zrównoważonej diecie.

„Ważne lekcje” to projekt realizowany w ramach programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie:

­– zapobieganie agresji i przemocy doświadczanej przez dzieci i młodzież szkolną, w tym cyberprzemocy

– profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży szkolnej od substancji psychoaktywnych oraz sieci – Internet – w tym gier komputerowych i hazardu;

– zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży szkolnej na temat prawidłowego odżywiania oraz eliminowania złych nawyków żywieniowych;

– przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez propagowanie aktywności fizycznej.

W ramach projektu powstała internetowa platforma edukacyjna oraz cykl programów telewizyjnych WAŻNE LEKCJE

Zapraszamy rodziców: http://waznelekcje.pl/dla–rodzicow

Zapraszamy uczniów: http://waznelekcje.pl/dla–dzieci

Zapraszamy nauczycieli: http://waznelekcje.pl/dla–nauczycieli

Projekt „Ważne lekcje” realizowany jest przez uczniów naszej szkoły we współpracy z rodzicami. Nauczyciele na godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz na lekcjach przedmiotowych stosując aktywne metody prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną zgodną z celami projektu. Organizowane są również dla uczniów kilkudniowe wycieczki o charakterze profilaktyczno – terapeutycznym Szkolni specjaliści prowadzą zajęcia psychoterapeutyczne, profilaktyczno – wychowawcze, socjoterapeutyczne realizując tematykę profilaktyki uzależnień, zdrowego odżywiania, zapobiegania agresji, przemocy i cyberprzemocy. Działania realizowane przez Szkołę w ramach projektu zgodne są z celami zawartymi w Szkolnym Programie Profilaktyki oraz Programie Wychowawczym Szkoły.

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl