XI Gminna Olimpiada Języka Angielskiego

Regulamin XI Gminnej Olimpiady Języka Angielskiego

dla uczniów klas 4 – 7 szkół podstawowych

Organizator

Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie

Cele konkursu

1. Wspieranie zdolności uczniów i rozwijanie ich zainteresowań.

2. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności.

3. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

4. Promowanie osiągnięć uczniów.

5. Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem angielskim oraz kulturą krajów

anglojęzycznych.

Organizacja Konkursu

1. Za organizację i nadzór nad przeprowadzeniem olimpiady odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie.

2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: szkolny oraz międzyszkolny.

3. Zarówno etap szkolny jak i międzyszkolny składają się z dwóch części: gramatyczno - leksykalnej oraz części poświęconej kulturze krajów anglojęzycznych.

4. Etap szkolny konkursu każda ze zgłoszonych szkół przeprowadza samodzielnie, w dniu 5 grudnia 2017 r., według zestawu zadań konkursowych. Za rzetelne i obiektywne przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne są szkolne komisje konkursowe, powołane przez dyrektorów poszczególnych szkół.

5. Do etapu międzyszkolnego szkoły zgłaszają uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w eliminacjach szkolnych, nie więcej jednak niż:

- 3 osoby - szkoły liczące do 300 uczniów,

- 5 osób - szkoły liczące powyżej 300 uczniów.

6. Do dnia 10 styczeń 2018 r. szkoły przekazują organizatorowi listę uczniów zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego.

7. Czas trwania konkursu: 45 minut – etap szkolny oraz 60 minut – etap międzyszkolny.

8. Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się w dniu 15 marca 2018 r. w Szkole

Podstawowej nr 1 w Skawinie, o godzinie 10.00.

9. Prace konkursowe etapu międzyszkolnego oceniać będzie komisja powołana przez

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie.

10. Wyniki etapu międzyszkolnego zostaną ogłoszone na uroczystości finałowej

konkursu. O jej dokładnym terminie oraz godzinie zostaną Państwo poinformowani

odrębnym pismem.

Zakres wymaganej wiedzy.

Etap szkolny

Gramatyka:

- czas Present Simple

- czas Present Continuous

- czas Past Simple

- czas Past Continuous

- zaimki wskazujące: this, that, these, those

- przyimki miejsca

- konstrukcja: there is, there are, there was, there were

- liczba mnoga rzeczowników

- dopełniacz saksoński ‘s, s’

- can, can’t

- must, mustn’t, have to

- should, shouldn’t, need, needn’t

- zaimki i przymiotniki dzierżawcze

- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

- some, any

- przymiotniki określające narodowość

- przysłówki częstotliwości

- liczebniki główne i porządkowe

- przymiotniki określające kształt, rozmiar, kolor

- like/dislike/enjoy hate/love + ing

- will (przyszłość, oferty, prośby, obietnice)

- too + przymiotnik

- not + przymiotnik + enough

- stopniowanie przymiotników

- przymiotniki opisujące ubrania

- konstrukcje: I’d like to, I’m interested in, I don’t like + ing

- going to (plany i zamiary w przyszłości)

- wyrażenie: want to be

- pytania: Who...?, Why...? When...? Where...? Whose...? What...? What time...? How much...? How many...? How old...?

- spójniki

Literatura :

- Strona internetowa: http://projectbritain.com (podstrona: London – History of London).

- Michael Vince, ''Elementary Language Practice'', Macmillan 2010 i następne wydania

Etap międzyszkolny

Gramatyka:

- wszystkie zagadnienia z etapu szkolnego

- czas Present Perfect

- First Conditional

Literatura:

- Michael Vince, ''Elementary Language Practice'', Macmillan 2010

i następne wydania,

- Strona internetowa: http://projectbritain.com (podstrona: London – Annual Events in London).

Uwagi końcowe

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z nauczycielem języka angielskiego:

Monika Nikiel – Mleczko

monia_nikiel@poczta.fm

 

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl