KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, ul. Korabnicka 19 32-050 Skawina:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie reprezentowana przez mgr inż. Hannę Szczerbak – Dyrektora Szkoły.

3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: szkola@sp1.skawina.com.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

Biuletyn 2018
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

| Logopeda |

|Terapia pedagogiczna |

Sześciolatek w Szkole Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Skawinie

| Kuratorium Oświaty w Krakowie |

| MEN |

| opis działań |

| prezentacja |

ażne Lekcje
Erasmus+
Zachowaj równowagę
Szkoła w ruchu
Szkoła z klasą 2.0

Projekty edukacyjne realizowane przez naszą szkołę współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pierwszaki
Comenius

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która daje uczniom gruntowne przygotowanie do życia w zmieniającym się świecie, aby potrafili sprostać wyzwaniom, jakie niesie teraźniejszość a także przyszłość.

Wizja szkoły

  1. Umożliwiamy zdobycie podstaw wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wymogom XXI wieku.
  2. Uczymy poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i rozwijamy poczucie przynależności do społeczności lokalnej.
  3. Stwarzamy warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.

Naszym uczniom proponujemy bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną: informatyka i język angielski wprowadzony od klasy pierwszej, zajęcia na krytej pływalni, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, indywidualny program nauczania dla uczniów ponad przeciętnie uzdolnionych.

Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie dla uczniów klas szóstych.

sps

W roku 2010 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2009 r. w wysokości 823,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono urządzenie wielofunkcyjne wraz z tuszami do drukarki oraz dwie nagrywarki dvd, które znajdują się w klasopracowni informatycznej.

W roku 2011 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2010 r. w wysokości 600,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”. Za przekazane pieniądze zakupiono szafę do klasopracowni języka angielskiego.

W roku 2012 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2011 r. w wysokości 1780,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono dwie duże szafy, dwie mniejsze szafki oraz półkę wiszącą do klasopracowni języka angielskiego.

W roku 2014 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2012r. w wysokości 1300,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono dużą szafę oraz szafkę wiszącą do klasopracowni muzyki.

spsm

W roku 2014 we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkołom „Małopolska” dzięki Państwa 1% za 2013 r. szkoła otrzymała kwotę 753,05 zł, która została przeznaczona na zakup białej tablicy bezpyłowej do sali lekcyjnej za 550,05 zł oraz książek do biblioteki szkolnej
za kwotę 203,00 zł.

W roku 2015 we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkołom „Małopolska” dzięki Państwa 1% za 2014 r. szkoła otrzymała kwotę 1243,20 zł, która została przeznaczona
na zakup rolet materiałowych do sal lekcyjnych.

1% dla twojej szkoły

UWAGA!

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie z podziałem na klasy jest dostępna na tablicy informacyjnej w holu wejściowym Szkoły, od 27 czerwca 2018 r.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

– 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VII,

– 30 maja 2018 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.

UWAGA! REKRUTACJA!

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie w roku szkolnym 2018/2019 jest dostępna na tablicy informacyjnej w hallu wejściowym Szkoły, od poniedziałku 16 kwietnia 2018 r.

UWAGA! Rodzice proszeni są o potwierdzenie woli zapisu dziecka do Szkoły na formularzu dostępnym na stronie internetowej lub w sekretariacie Szkoły.

UWAGA! REKRUTACJA!

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie w roku szkolnym 2018/2019 jest dostępna na tablicy informacyjnej w hallu wejściowym Szkoły, od poniedziałku 16 kwietnia 2018 r.

UWAGA! Rodzice proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na formularzu dostępnym na stronie internetowej lub w sekretariacie Szkoły.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

– 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VII,

– 18 listopada 2018 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.

Drodzy Rodzice i Dzieci
zaangażowane w zajęcia w ramach projektu
„POPRZEZ SŁOWO I RUCH BLIŻEJ NAM DO SZKOŁY”!

Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z Dziećmi do udziału w lekcji realizowanej w cyklu zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków Fundacji PZU „POPRZEZ SŁOWO I RUCH BLIŻEJ NAM DO SZKOŁY”. Lekcja zostanie przeprowadzona w formie zabaw i umożliwi Państwu zapoznanie się z praktycznym wymiarem naszej pracy.
Zajęcia odbędą się w dwóch grupkach:
I grupa – 17.04. (wtorek) o godz. 10.40
II grupa – 19.04. (czwartek) o godz. 11.45
*o szczegółach zostaniecie Państwo poinformowani w zeszycie do korespondencji.

Serdecznie zapraszamy!

Anna Lis – psycholog/terapeuta SI
Marta Gabryelczak – logopeda

Fundacja PZU

UWAGA! REKRUTACJA!

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie jest dostępna na tablicy informacyjnej w hallu wejściowym Szkoły, od piątku 23 marca 2018 r., godz. 12.00.

UWAGA! Rodzice proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na formularzu dostępnym na stronie internetowej lub w sekretariacie Szkoły.

UWAGA! REKRUTACJA!

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie jest dostępna na tablicy informacyjnej w hallu wejściowym Szkoły, od poniedziałku 19 marca 2018 r., godz. 12.00.

UWAGA! Rodzice proszeni są o potwierdzenie woli zapisu dziecka do Szkoły na formularzu dostępnym na stronie internetowej lub w sekretariacie Szkoły.

W przypadku podań kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z Regulaminem rekrutacji – jeśli Szkoła będzie dysponować jeszcze wolnymi miejscami – zostanie zakończone do 13 kwietnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych spoza obwodu Szkoły nastąpi w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00

1%

SPSM

Szanowni Państwo!

Kolejny raz zwracam się do rodziców, przyjaciół i sojuszników szkoły z prośbą o odprowadzenie 1% podatku na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie. Do tej pory Państwa wsparcie w kwocie ponad 10 tys. zł pozwoliło doposażyć szkołę w tablet multimedialny, meble do sal językowych oraz sali muzycznej, drukarkę i nagrywarkę DVD do klasopracowni informatycznej, oprogramowanie do tablic multimedialnych do matematyki i przyrody, białą tablicę bezpyłową do sali lekcyjnej, książki do biblioteki szkolnej, laptopa oraz rolety do sal lekcyjnych. Lista potrzeb pozostaje jednak otwarta.

W celu materialnego wsparcia Szkoły proszę o wpisanie w zeznaniu PIT nr KRS 0000052078, a jako cel szczegółowy Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie.

Hanna Szczerbak
Dyrektor Szkoły

ZAPROSZENIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza na prelekcję pt. „Nowe media w profilaktyce uzależnień od środków psychoaktywnych
i cyberprzemocy” – Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR.

Prelekcja odbędzie się:

30 stycznia 2018 r. (wtorek) w godz. 17.00 – 17.40 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1, bezpośrednio przed zebraniami klasowymi kl. IV–VII.

31 stycznia 2018 r. (środa) w godz. 17.00 – 17.40 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1, bezpośrednio przed zebraniami klasowymi kl. I–III.

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniu.

Dyrektor Szkoły
Hanna Szczerbak

ZAPROSZENIE

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza Rodziców na koncert świąteczny w dniu 22 grudnia 2017 r. – piątek:

  • godz. 8.00 koncert przygotowany przez uczniów klas 0 – III
  • godz. 9.45 koncert przygotowany przez uczniów klas IV – VII
Zaproszenie

Projekt „STOP SMOG!” wygrał w głosowaniu klientów Tesco
40 563 głosów zdobył skawiński projekt „STOP SMOG!” w głosowaniu Tesco w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”. Tym samym stał się jednym z 125 zwycięzców. W nagrodę otrzymał 5 tys. złotych na realizację swoich zamierzeń, czyli zakup oczyszczaczy powietrza dla najaktywniejszych w walce ze smogiem szkół i przedszkoli z gminy Skawina oraz edukację ekologiczną.

Więcej >>

Drodzy Rodzice Przedszkolaków!

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców wraz z Dziećmi z oddziału przedszkolnego do udziału w lekcji realizowanej w cyklu zajęćw ramach projektu współfinansowanego ze środków Fundacji PZU

„POPRZEZ SŁOWO I RUCH BLIŻEJ NAM DO SZKOŁY”

Lekcja zostanie przeprowadzona w formie zabaw i umożliwi Państwu zapoznanie się z praktycznym wymiarem naszej pracy.

Zajęcia odbędą się w dwóch grupkach:
I grupa - 4.12. (poniedziałek) o godz. 13.00
II grupa - 5.12. (wtorek) o godz. 13.30

Serdecznie zapraszamy!

Anna Lis – psycholog/terapeuta SI
Marta Gabryelczak – logopeda

Fundacja PZU
Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:
– 21 listopada 2017 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VII,
– 22 listopada 2017 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.

Z radością informujemy, że w naszej szkole został rozpoczęty cykl zajęć stymulujących rozwój funkcji słuchowo-językowo- ruchowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia te wdrażamy w ramach autorskiego projektu „POPRZEZ SŁOWO I RUCH BLIŻEJ NAM DO SZKOŁY” ze wsparciem Fundacji PZU.

Fundacja PZU

Skawina, dn. 31.10.2017 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 9 listopada 2017 r.czwartek o godz. 17.00 odbędzie się UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH. W tym dniu uczniowie klas pierwszych nie mają zajęć lekcyjnych, przychodzą tylko na uroczystość Ślubowania.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:
–12 września 2017 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VII,
–13 września 2017 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie informuje, że 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00, w sali nr 26 odbędzie się spotkanie organizacyjne rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.

Na spotkaniu zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące podręczników oraz wyprawki przedszkolaka.

Informacja w sprawie mundurków szkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że jednolity strój uczniowski – mundurek zostaje utrzymany w wersji dotychczasowej, na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród Rodziców w dniach 30 i 31 maja 2017 r.

Zapraszamy do Szkoły – na tablicy informacyjnej można zapoznać się ze szczegółowymi wynikami ankiety.

W dniach 28, 29, 30, 31 sierpnia 2017 r. w godz. 9.00 - 14.00 oraz 4 września od godz. 8.00 - 16.00 będą przyjmowane zamówienia na mundurki szkolne.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Ceny:
T-shirt 21 zł.
Kamizelka 45 zł.

Logopeda to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozą i terapią zaburzeń mowy.

Terapią logopedyczną na terenie szkoły zajmuje się mgr Marta Gabryelczak.

więcej >>

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl