KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, ul. Korabnicka 19 32-050 Skawina:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie reprezentowana przez mgr inż. Hannę Szczerbak – Dyrektora Szkoły.

3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: szkola@sp1.skawina.com.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

Biuletyn 2018
REKRUTACJA
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

| Logopeda |

|Terapia pedagogiczna |

Sześciolatek w Szkole Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Skawinie

| Kuratorium Oświaty w Krakowie |

| MEN |

| opis działań |

| prezentacja |

ażne Lekcje
Erasmus+
Zachowaj równowagę
Szkoła w ruchu
Szkoła z klasą 2.0

Projekty edukacyjne realizowane przez naszą szkołę współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pierwszaki
Comenius

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która daje uczniom gruntowne przygotowanie do życia w zmieniającym się świecie, aby potrafili sprostać wyzwaniom, jakie niesie teraźniejszość a także przyszłość.

Wizja szkoły

 1. Umożliwiamy zdobycie podstaw wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wymogom XXI wieku.
 2. Uczymy poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i rozwijamy poczucie przynależności do społeczności lokalnej.
 3. Stwarzamy warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.

Naszym uczniom proponujemy bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną: informatyka i język angielski wprowadzony od klasy pierwszej, zajęcia na krytej pływalni, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, indywidualny program nauczania dla uczniów ponad przeciętnie uzdolnionych.

Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie dla uczniów klas szóstych.

sps

W roku 2010 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2009 r. w wysokości 823,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono urządzenie wielofunkcyjne wraz z tuszami do drukarki oraz dwie nagrywarki dvd, które znajdują się w klasopracowni informatycznej.

W roku 2011 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2010 r. w wysokości 600,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”. Za przekazane pieniądze zakupiono szafę do klasopracowni języka angielskiego.

W roku 2012 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2011 r. w wysokości 1780,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono dwie duże szafy, dwie mniejsze szafki oraz półkę wiszącą do klasopracowni języka angielskiego.

W roku 2014 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2012r. w wysokości 1300,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono dużą szafę oraz szafkę wiszącą do klasopracowni muzyki.

spsm

W roku 2014 we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkołom „Małopolska” dzięki Państwa 1% za 2013 r. szkoła otrzymała kwotę 753,05 zł, która została przeznaczona na zakup białej tablicy bezpyłowej do sali lekcyjnej za 550,05 zł oraz książek do biblioteki szkolnej
za kwotę 203,00 zł.

W roku 2015 we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkołom „Małopolska” dzięki Państwa 1% za 2014 r. szkoła otrzymała kwotę 1243,20 zł, która została przeznaczona
na zakup rolet materiałowych do sal lekcyjnych.

1% dla twojej szkoły

Skawina, dn. 01.10.2019 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 8 października 2019 r. wtorek o godz. 16.30 odbędzie się UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH.
W tym dniu uczniowie klas pierwszych nie mają zajęć lekcyjnych, przychodzą tylko na uroczystość Ślubowania.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

– 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 – kl. IV–VIII,

– 11 września 2019 r. (środa) o godz. 17.00 – kl. I–III.

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że w związku z ograniczoną liczbą miejsc w autobusie szkolnym, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiesza dowóz z osiedla Rzepnik i ul. Torowej dla uczniów klas 7 i 8 od 3 września 2019 r. Uczniowie w/w klas proszeni są o korzystanie z darmowej komunikacji miejskiej.

MUNDURKI SZKOLNE

W dniach 27, 28, 29 sierpnia 2019 r. (wtorek, środa, czwartek) w godz. 9.00 - 14.00 w sali nr 22 oraz
2 września 2019 r. (poniedziałek) w godz. 8.00 – 17.00
w sali nr 22, a w godzinach 11.30 – 14.00 na korytarzu I piętra będą przyjmowane zamówienia na mundurki szkolne.

Cena:
Kamizelka – 50 zł.
T – shirt – 25 zł.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SKAWINIE
2 WRZEŚNIA 2019 r.

Klasy VII i VIII: godz. 830 – 1030

830 – 900 spotkanie w sali gimnastycznej z dyrektorem szkoły

900 – 1030 spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

Klasy IV, V i VI: godz. 1000 - 1200

1000 – 1030 spotkanie w sali gimnastycznej z dyrektorem szkoły

1030 – 1200 spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

Klasy I, II i III: godz. 1130 - 1330

1130 – 1200 spotkanie w sali gimnastycznej z dyrektorem szkoły

1200 – 1330 spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

Godziny zajęć oddziału przedszkolnego: 8.00 –13.00

Godziny pracy świetlicy szkolnej: 7.00-17.00

Dowóz autobusem szkolnym z osiedla Awaryjnego:

Klasy

Odjazd z przystanku przy ul. Piłsudskiego

Odjazd z przystanku przy SP1

Dojeżdżające klasy:
7, 8

7.45

10.40

Dojeżdżające klasy:
4, 5, 6

9.30

12.15

Dowóz autobusem szkolnym z osiedla Rzepnik:

Klasy

Odjazd z przystanku przy ul. Krakowskiej

Odjazd z przystanku przy SP1

Dojeżdżające klasy:
7, 8

8.05

10.40

Dojeżdżające klasy:
4, 5, 6

9.40

12.15

UWAGA - KOMUNIKAT

Od 2 września 2019 r. inspektor ds. bezpieczeństwa komunikacyjnego dzieci (Pani „STOP”) będzie czuwać nad bezpieczeństwem uczniów przechodzących przez przejście dla pieszych na ulicy Korabnickiej w wymiarze 4 godzin dziennie.

UWAGA!

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie z podziałem na klasy jest dostępna na tablicy informacyjnej w holu wejściowym Szkoły, od 28 czerwca 2019 r.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

– 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VIII,

– 29 maja 2019 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.

UWAGA! REKRUTACJA!

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie w roku szkolnym 2019/2020 jest dostępna na tablicy informacyjnej w hallu wejściowym Szkoły, od poniedziałku 15 kwietnia 2019 r.

UWAGA! Rodzice proszeni są o potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej na formularzu dostępnym na stronie internetowej lub w sekretariacie Szkoły.

UWAGA! REKRUTACJA!

Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie w roku szkolnym 2019/2020 jest dostępna na tablicy informacyjnej w hallu wejściowym Szkoły, od poniedziałku 4 marca 2019 r.

UWAGA! Rodzice proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na formularzu dostępnym na stronie internetowej lub w sekretariacie Szkoły.

ZAPROSZENIE

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców uczniów kl. VII na warsztaty – temat spotkania: „Archipelag skarbów” – program profilaktyki zintegrowanej, które odbędą się bezpośrednio przed zebraniami w dniu 2 kwietnia 2019 r. (wtorek), o godz. 16.00,
w małej sali gimnastycznej.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Hanna Szczerbak

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

– 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VIII,

– 3 kwietnia 2019 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.

UWAGA! REKRUTACJA!

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie jest dostępna na tablicy informacyjnej w hallu wejściowym Szkoły, od poniedziałku 4 marca 2018r., godz. 12.00.

UWAGA! Rodzice proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na formularzu dostępnym na stronie internetowej lub w sekretariacie Szkoły.

REKRUTACJA
do oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika

W terminie 4-8 lutego 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

W terminie 11-22 lutego 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

1%

spsmKolejny raz zwracamy się do rodziców, przyjaciół i sojuszników szkoły z prośbą o odprowadzenie 1% podatku na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie. Do tej pory Państwa wsparcie w kwocie ponad 12 000 zł pozwoliło doposażyć szkołę w meble do sal językowych oraz sali muzycznej, drukarkę i nagrywarkę dvd do klasopracowni informatycznej, oprogramowanie do tablic multimedialnych do matematyki i przyrody, białą tablicę bezpyłową, książki do biblioteki szkolnej, rolety do sal lekcyjnych, wyposażenie kącika ciszy dla młodszych dzieci, tablet oraz radioodtwarzacze z CD i mini wieżę do sal językowych. Prosimy o wpisanie w zeznaniu PIT nr KRS 0000052078, a jako cel szczegółowy Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie.

1 procent KRS

Bardzo dziękuję
mgr inż. Hanna Szczerbak
Dyrektor Szkoły

 

Drodzy Rodzice!

Z radością informujemy Was, że Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie zdobyła nagrodę II stopnia w ogólnopolskim konkursie firmy Hasbro: „Się gra, się ma… Odlotowy Playroom”. Z wynikiem 7653 głosów zdobyliśmy 48. miejsce na 288 szkół. Tym samym do naszej świetlicy trafi zestaw gier planszowych marki Hasbro o wartości 500 zł, a także naklejki na ścianę warte 500 zł. Ten sukces nie byłyby możliwy, gdyby nie Wasze dwumiesięczne zaangażowanie. Dziękujemy za: każde kliknięcie na naszą świetlicę, udostępnienie w mediach społecznościowych, namawianie znajomych, wytrwałość, wyrozumiałość oraz wszelką przychylność. Cieszymy się, że tak ochoczo włączyli się Państwo w naszą akcję. Mamy nadzieję, że nowe gry w świetlicy przyniosą naszym uczniom, a Państwa dzieciom, wiele radości. Liczymy na Państwa aktywność w kolejnych konkursach.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Hanna Szczerbak

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:
 – 8 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VIII,
– 9 stycznia 2019 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:
– 13 listopada 2018 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VIII,
– 14 listopada 2018 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.
BohaterON

Drodzy Rodzice,
jeżeli chcecie, aby świetlica Waszego dziecka została wyremontowana i wyposażona w liczne gry planszowe stając się salą gier, głosujcie na naszą świetlicę. Wystarczy wejść na stronę: https://www.siegrasiema.com/swietlice/67 i oddać głos na naszą świetlicę.

NIE TRZEBA PODAWAĆ ŻADNYCH DANYCH, NIE WYMAGA SIĘ NAWET E-MAILA CZY REJESTRACJI. Głosowanie trwa do 19 listopada. Dodatkowo, jeżeli ktoś kupi w sklepie SMYK grę firmy Hasbro, zabierze paragon, a następnie zagłosuje na świetlicę wysyłając zdjęcia paragonu, oddaje na szkołę 50 głosów jednorazowo i sam ma szansę wygrać zestaw gier.

W razie pytań lub problemów, prosimy o kontakt z nauczycielami świetlicy lub Agnieszką Poniewską. Głosować można codziennie. W przypadku głosowania przez komórkę, adres może być bez www, czyli https://siegrasiema.com/swietlice/67.
Codziennie można oddać jeden głos z danego urządzenia telekomunikacyjnego.

Dziękujemy za każde kliknięcie.

projekt gfx

W dniach 1 – 5 października 2018r. grupa 20 uczniów wraz z 3 nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie będzie przebywała z wizytą w naszym mieście partnerskim Roztoky (Czechy). Wyjazd uczniów odbywa się w ramach realizacji projektu „Do nauki i zabawy z robotami czeskich kolegów zapraszamy”, który jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina.

Małopolska w zdrowej atmosferze

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

– 11 września 2018 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VIII,

– 12 września 2018 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.

Wyprawka ucznia klasy pierwszej
rok szkolny 2018/2019

 • tornister;
 • piórnik z wyposażeniem: ołówek (2 szt.), temperówka, gumka do mazania; linijka, kredki ołówkowe, pióro, nożyczki z zabezpieczonymi końcami, klej w sztyfcie;
 • 2 zeszyty w wąskie linie (najlepiej z kolorowymi liniami, proszę zwrócić uwagę na grubość i dobrą jakość papieru) - 16 kartek;
 • 2 zeszyty w kratkę (proszę zwrócić uwagę na dobrą jakość papieru) - 16 kartek;
 • 1 zeszyt w kratkę np. 32 kartkowy do korespondencji z Rodzicami;
 • obuwie do szkoły na zmianę oraz worek na obuwie;
 • strój gimnastyczny - biała koszulka, krótkie spodenki gimnastyczne, antypoślizgowe obuwie sportowe z białą podeszwą, worek na strój;
 • teczka z materiałami plastycznymi: kredki woskowe, papier kolorowy, blok rysunkowy, blok techniczny, blok z kolorowymi kartkami, farby plakatowe, zestaw pędzli, plastelina; (teczka z materiałami plastycznymi pozostaje w szkole)
 • ryza papieru ksero (do wykorzystania przez trzy lata);
 • tekturowa teczka na prace plastyczne.

Zeszyt korespondencji z Rodzicami oraz zeszyty edukacji polonistycznej i matematycznej powinny być oprawione i podpisane na zewnątrz okładki.

Wychowawcy klas pierwszych

MUNDURKI SZKOLNE

W dniach 28, 29, 30 sierpnia 2018 r. w godz. 12.00 – 16.00 w sali nr 22 oraz 3 września 2015 r. w godz. 9.00 – 16.30 w sali nr 22 i na korytarzu I piętra (11.30 – 14.00) będą przyjmowane zamówienia na mundurki szkolne.

Kamizelka – 47 zł.

T – shirt – 23 zł.

UWAGA!

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie z podziałem na klasy jest dostępna na tablicy informacyjnej w holu wejściowym Szkoły, od 27 czerwca 2018 r.

Logopeda to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozą i terapią zaburzeń mowy.

Terapią logopedyczną na terenie szkoły zajmuje się mgr Marta Gabryelczak.

więcej >>

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl